NASLOVNICAOPĆINE

Općina Čađavica objavila je JAVNI POZIV za sufinanciranje programa iz proračuna Općine Čađavica za 2020.godinu

REPUBLIKA  HRVATSKA                    VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ČAĐAVICA                                                OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-06/20-01/01

URBROJ: 2189/07-02-20-1

Čađavica, 27. siječnja 2020.

 

Na temelju članka 54. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj 1/19. i 2/19. ) Općinski načelnik Općine Čađavica objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA

 OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2020. GODINU

 

I.

 

Pozivaju se udruge iz područja športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladeži i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i druge udruge i zajednice udruga koje provode aktivnosti na području općine Čađavica, a koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Čađavica za 2020. godinu da prijave svoje programe za sufinanciranje iz Proračuna Općine Čađavica za 2020. godinu.

Aktivnosti koje se sufinanciraju:

 1. a) kultura i tradicija – kulturne manifestacije:
 2. b) sport – za redovan rad sportskih udruga

– troškovi natjecanja (troškovi sudaca, delegate, kotizacije, režijski troškovi, nabava sportske opreme)

sport – za kapitalna ulaganja

 1. c) socijalna i zdravstvena skrb
 2. d) humanitarne I društvene djelatnosti
 3. e) udruge proistekle iz Domovinskog rata
 4. f) skrb o invalidima

 

II.

 

Programi se prijavljuju na prijavnici koja je sastavni dio ovog javnog poziva.

Prijavu je potrebno u cijelosti popuniti sa svim podacima koji se traže.

Svaka prijava mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.

Udruge koje nisu registrirane u registru neprofitnih organizacija (RNO broj) koji se vodi u Ministarstva financija ne mogu sudjelovati u ovom javnom pozivu i ne mogu biti financirane iz javnih proračuna, pa tako niti iz proračuna Općine Čađavica.

Uz prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost namjere realizacije pripremljenih programa kao i postojanje opravdanosti da se program sufinancira iz proračuna Općine Čađavica.

Prijavu mogu podnijeti registrirane udruge koje imaju sjedište na području Općine Čađavica.

 

III.

 

Prijave se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA 2020. – NE OTVARATI“ najkasnije do 28. veljače 2020. godine, do 12,00 sati bez obzira na način dostave.

Nepravodobne, nepotpune i neobrazložene prijave, kao i prijave bez odgovarajućih priloga kojima se dokazuje opravdanost financiranja programa neće se uzimati u razmatranje prilikom odabira programa.

 

 

IV.

 

Izbor programa koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Čađavica za 2020. godinu, kao i visina odobrenih sredstava kojom će se pojedina udruga financirati utvrdit će             Općinski načelnik.

 

 

VI.

 

Kriteriji za izbor programa su sljedeći:

 1. Značaj programa za razvoj djelatnosti iz područja djelovanja udruge na području Općine;
 2. Osiguranje sredstava iz drugih izvora financiranja (vlastita sredstva, županijski proračun, državni proračun, fondovi…);
 3. Sudjelovanje mladih u programu;
 4. Poštivanje preuzetih obveza u realizaciji dosadašnjih projekata ;
 5. Poštivanje pravodobnog izvještavanja o realizaciji ranije provedenih programa i izvještavanja o utrošku proračunskih sredstava;
 6. Broj članova udruge s prebivalištem na području Općine.
 7. Prednost imaju programi čiji su rezultati u protekloj godini pokazali posebnu vrijednost.

 

 

VII.

 

Udruge i zajednice koje će sudjelovati u ovom javnom pozivu informaciju o izboru programa i visini dodijeljenih sredstava udrugama dobit će objavom na na internetskoj stranici Općine Čađavica www.opcina-cadjavica.hr i na oglasnoj ploči Općine Čađavica.

 

 

VIII.

 

Ovaj javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Općine Čađavica                                www.opcina-cadjavica.hr i na oglasnoj ploči Općine Čađavica.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Mirko Rončević

 

 

 

O B R A Z A C

 

 

 1. OPĆI PODACI  O  UDRUZI

 

Naziv udruge,

 

OIB:

 

RNO broj:

 

Sjedište i adresa udruge:

 

 

Ime i prezime predsjednika/ce udruge:

 

Adresa:

 

Kontakt tel.:                                                       Fax:                               E-mail:

 

 

Ime i prezime kontakt osobe:

Adresa:

 

Kontakt tel.:                                                       Fax:                               E-mail:

 

Godina osnutka                     Datum i godina                              Registarski             Matični

Udruge:                                 upisa u Registar udruga:                broj:                        broj:

 

 

Broj žiro računa udruge i naziv Poslovne banke, IBAN:

 

 

Ukupan broj članova udruge:

 

Naziv tijela udruge:

 

 

 

Članovi izvršnog tijela udruge (ime i prezime):

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

 

Članovi nadzornog tijela udruge (ime i prezime):

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 1. AKTIVNOSTI I  RAD  UDRUGE  U  2019.  GODINI                              

 

Navedite aktivnosti koje je Udruga provodila tokom 2019. godine, te posebno naznačite u kojim su aktivnostima sudjelovali i ostali građani, udruge, lokalne vlasti, poslovni sektor, te donatorske ili sponzorske organizacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naznačite da li je Udruga sudjelovala na  edukativnim tečajevima ili seminarima, a ako je, naznačite svrhu tečaja ili seminara, te gdje i kada je održan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. FINANCIJSKI POKAZATELJI  ZA 2019.  GODINU

    

Jeste li u 2019. godini nominirali svoje programe/projekte određenim institucijama?  Ako jeste, koji ste program/projekt nominirali i kome te jesu li vam programi/projekti odobreni i u kojem iznosu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi Udruge u 2019. godini:

 

a) Iznos godišnje članarine za člana Udruge je __________  kuna, što čini ukupan godišnji prihod Udruge od

 

članarine u iznosu od _______________   kuna.

 

 

b) Prihod iz Proračuna Općine, u iznosu od _____________  kuna,

 

c) Prihod iz Županijskog proračuna, u iznosu od   ____________    kuna,

 

d) Prihod iz Državnog proračuna, s pozicije nadležnog ministarstva/zavoda ili putem Ureda za udruge te

 

Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, u iznosu od ____________  kuna,

 

e) Donacije i sponzorstva domaćih donatora, u iznosu od _____________ kuna,

 

f) Donacije i sponzorstva inozemnih donatora, u iznosu od _____________ kuna,

 

g) Ostali prihodi (navesti koji su to prihodi):

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Sveukupno prihodi, u iznosu od  _______________   kuna.

 

 

Rashodi Udruge u 2019. godini (navesti koji su to rashodi i u kojem iznosu):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveukupno rashodi, u iznosu od ______________    kuna.

 

 

 

 1. PROBLEMATIKA S KOJOM SE UDRUGA SUSREĆE U SVOM  RADU
Navedite probleme s kojima ste se susretali u 2018. godini ili s kojima se susrećete već duže vrijeme. Kako se ti problemi odražavaju na uspjeh vašega rada? Da li su neki od problema riješeni i na koji način?
NAPOMENA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijedlog financijske konstrukcije za izvršenje programa ( izraženo u kunama ) u 2020.

 

1) Opišite sadržaj aktivnosti:

 

 

 

 

 

 

2) Osoba (ime i prezime te funkcija) odgovorna za provođenje redovnih aktivnosti:

 

 

3) Troškovnik za provođenje aktivnosti:

Vrsta rashoda Iznos
Ukupno:
4) Ukupna sredstva koja tražite od Općine za provođenje redovnih aktivnosti:

 

______________________ kn

 

5) Iz kojih još izvora očekujute prihode za provođenje redovnih aktivnosti:

Vrsta prihoda Iznos
Ukupno:

 

Sveukupno (  4 + 5 ):

 

 

 

(Mjesto i datum prijave)

 

Pečat i potpis odgovorne osobe:

 

_____________________

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button