DOGAĐANJANASLOVNICA

Grad Slatina brine o potrebama najranjivijih skupina društva

Grad Slatina redovito svake godine brine o potrebama najranjivijih skupina društva na slatinskom području u koji prije svega spadaju prava iz socijalne skrbi koja se prema Odluci Gradskog vijeća Grada Slatine osiguravaju prvenstveno kao pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odnosno najamnine, pričuve, komunalne naknade, električne energije, plina, drva i drugih energenata, troškovi grijanja, vode i odvodnje, troškovi odvoza kućnog otpada, troškovi dimnjačarskih usluga te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima, a pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti samci ili kućanstva kojima je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb.

Iznos naknade za troškove stanovanja, u određenom postotku od utvrđene zajamčene minimalne naknade, određuje gradonačelnik posebnom odlukom početkom svake kalendarske godine, u skladu s osiguranim sredstvima za te namjene te u skladu s procjenom broja korisnika zajamčene minimalne naknade na području Grada Slatine.

Za 2019. godinu pomoć za podmirenje troškova stanovanja iznosila je 10% utvrđene zajamčene minimalne naknade, a Grad Slatina imao je ukupno 80 korisnika (samci + kućanstva) prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja za što je izdvojio 110.725,55 kuna.

Korisnicima socijalne skrbi prema Odluci mogu se po posebno provedenom postupku osigurati i druga prava iz socijalne skrbi i to:
pravo na besplatni ili subvencionirani smještaj djece u dječjem vrtiću i jaslicama, pravo na besplatni topli obrok učenika osnovnih škola iz socijalno ugroženih obitelji, te pravo na jednokratnu socijalnu pomoć u posebnim slučajevima.

Tako je prema Odluci o izmjenama Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje predškolskih programa u DV „Zeko“ Slatina od 29. kolovoza 2017. godine određeno da Grad Slatina sudjeluje u financiranju primarnih programa koji se ostvaruju u vrtiću i jaslicama u visini od 70% dok roditelji sudjeluju u visini od 30% ekonomske cijene.

Navedenom Odlukom djelomično se od participacije u troškovima za smještaj djece u vrtiću i jaslicama oslobođene i slijedeće kategorije korisnika usluga, odnosno roditelja/skrbnika:

i to u visini od 50% u odnosu na utvrđenu cijenu participacije, za dijete čija je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade, za dijete roditelja/skrbnika koji je osoba s invaliditetom koji je utvrđen sa 50 i više posto, za dijete koje je osoba s invaliditetom koji je utvrđen sa 50 i više posto te za dijete s poteškoćama u razvoju, te za boravak djece samohranih roditelja/skrbnika.

Za boravak drugog djeteta u vrtiću ili jaslicama istog roditelja/skrbnika, ostvaruje se 25% popusta u odnosu na utvrđenu cijenu participacije dok je za boravak trećeg i svakog narednog djeteta istog roditelja/skrbnika popust 100% u odnosu na utvrđenu cijenu participacije.

Tijekom 2019. godine za tu manjenu utrošeno je 92.125,00 kuna.

Pravo na besplatni topli obrok učenika osnovnih škola iz socijalno ugroženih obitelji koje su ostvarile pravo na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Slatina tijekom 2019. godine ostvarilo je njih 12 za što je Grad osigurao 7.350,00 kuna.

U 2019. godini Grad Slatina odobrio je i 129 pomoći putem Centra za socijalnu skrb, za samce ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu bili u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe ili režijske troškove, u ukupnom iznosu od 64.974,12 kuna.

Povodom Božićnih blagdana Grad Slatina darivao je korisnike prava u sustavu socijalne skrbi Centra za socijalnu skrb Slatina i to 12 višečlanih obitelji s 1.000,00 kuna, 16 parova s 500,00 i 19 samaca s po 300,00 kuna,  za što je ukupno izdvojeno 25.600,00 kuna iz gradskog proračuna.

Grad Slatina nije zaboravio ni one najmlađe te su u pravcu povećanja nataliteta i demografske obnove tijekom 2019. godine pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvarili roditelji, temeljem kriterija koje posebnom odlukom početkom svake kalendarske godine donosi gradonačelnik Grada Slatine u skladu s Programom javnih potreba za tu godinu odnosno financijskim sredstvima planiranim u Proračunu Grada Slatine.
Tako je u 2019. godini pomoć iznosila 3.000,00 kuna za prvo dijete, 4.000,00 kuna za drugo te 5.000,00 kuna za treće i svako slijedeće dijete, a prema odobrenim zahtjevima roditelja za 76 novorođenčadi izdvojeno je ukupno 279.000,00 kuna.

Grad Slatina sufinancirao je i udžbenike učenicima osnovnih škola u ukupnom iznosu od 189.181,00 kunu, a Grad Slatina trenutno stipendira 2 studenta na studiju za dr. med, 2 studenta dentalne medicine, a stipendiju primaju i budući magistar inženjer računarstva i građevinarstva, magistar psihologije i magistar muzike, klavira.

Dodijeljena je i jedna športska stipendija učenika te 5 stipendija darovitim učenicima (srednjoškolcima), kao i 7 darovitim studentima, za što je ukupno utrošeno 125.000,00 kuna.
(Mihaela Feldi: Izvor: Grad Slatina)

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button