NASLOVNICAPOLITIKA

Slatinski HDZ iznio teške optužbe u smjeru gradonačelnika i gradske uprave

U nedjelju s početkom u 17 sati u prostorijama Gradske organizacije HDZ-a Slatina održana tiskovna konferencija na temu nepravilnosti u radu Gradske uprave i samog gradonačelnika Denisa Ostrošića vezano uz projekt ”Slatina-sveučilišni grad”. Slatinski HDZ svoje je tvrdnje potkrijepio dokumentima koje su predočili medijima.

Na početku konferencije nazočnima se obratio predsjednik GO HDZ Slatina Igor Fazekaš opširno obrazloživši o čemu se zapravo radi:

– Blagonaklono smo na početku svi u Virovitičko-podravskoj županiji gledali na projekt ”Slatina-sveučilišni grad” i smatrali da je pozitivno da se i u Slatini, nakon Virovitice i Orahovice, otvaraju visokoobrazovne ustanove ili programi kojima je cilj da se naši mladi ljudi školuju u ovoj županiji i da ostanu u njoj. 

Za razliku od ostalih visokobrazovnih ustanova kod nas, u slatinskoj priči ono što budi sumnju je netransparentnost postupka od samog početka, jako puno nepoznanica kojima obiluje cijeli proces otvaranja ”studentskog kampusa” u gradu. Velika nepoznanica je i koja je uloga naše Gradske uprave u svemu tome? Sva ta pitanja su nam pobudila sumnju o postojanju možebitnih propusta, pa i nedozvoljenih radnji  pojedinih aktera ovog projekta.

Uz dosta nelogičnosti, krivih informacija, neodgovorenih konkretnih pitanja vijećnika na Gradskom vijeću Grada Slatine vezana upravo za projekt ”Slatina-sveučilišni grad”, možebitnih podmetanja i plasiranja lažnih informacija, cijeli ovaj postupak doveo nas je do zaključka da je netko svojim postupanjem ili ne postupanjem, prekoračio dane ovlasti ili da nije koristio zakonom propisane modele i mehanizme. Nažalost, građanki i građana Slatine, bili smo u pravu. U ovakvim slučajevima, zakonski propisi i odredbe trebaju biti obvezatne radnje, ali ne i u Slatini. Prije svega mislimo na odredbe Zakona o proračunu, Pravilnika o zaduživanju jedinica lokalne i područne samouprave, te samog Statuta Grada Slatine.

U slučaju Slatine kao budućeg ”studentskog grada”, svjedoci smo priča da je riječ o enormnim iznosima zakupnine ili najamnine koja bi se plaćala vlasniku prostora po osnovi korištenja prostora i opreme ”studentskog kampusa” i to u izuzetno dugom vremenskom razdoblju. 

Uz izuzetno visoku najamninu koja bi se plaćala desetljećima, spominju se i jamstva koje je Grad Slatina dao u vidu izdanih zadužnica i mjenica investitoru. Tim činom bi Grad postao i jamac platac tvrtki koja je formalni zakupac, a ista ta tvrtka je u 100% vlasništvu grada Slatine.

Ovo su samo neke od činjenica koje su nas iz Hrvatske demokratske zajednice u našem gradu i Virovitičko-podravskoj županiji ponukale da se ne samo zapitamo, nego i poduzmemo konkretne korake u pravcu ukazivanja na propuste, kao i na nedozvoljene, i prije svega, štetne radnje koje ovaj grad vode u svojevrsno dužničko ropstvo i višegodišnje zaduživanje.

Stoga se s pravom pitamo, je li u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o zaduživanju, pa i u skladu sa samim Statutom Grada Slatine, da gradonačelnik Grada Slatine samostalno nastupa u ovom konkretnom slučaju, potpisujući u ime Grada pravno obvezujuće akte kojima je, na svojevrstan način, dao jamstvo i mjere osiguranja plaćanja u vidu zadužnica i mjenica za svoju, odnosno gradsku tvrtku čiji je 100 % vlasnik Grad Slatina i na 21 godinu indirektno zadužio grad? Je li gradonačelnik Slatine svjestan svoje obveze da vodi grad i upravlja njegovim financijama i imovinom pažnjom dobrog gospodara? Uostalom, to mu je i zakonska obveza. Je li gradonačelnik uopće upućen u zakonske odrednice o granicama svojih ovlasti, osobito kada su u pitanju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi? Kako to da najviše tijelo Grada, Gradsko vijeće Grada Slatine, u ovom predmetu uopće nije donosilo nikakve akte, posebno one iz odredbe Zakona o proračunu odnosno Pravilnika o zaduživanju? To je pitanje bitno ako znamo da iznos s kojim gradonačelnik može raspolagati je sukladan visini gradskog proračuna. Za 2020. godinu je bio cca. 302.000,00 kuna, a u 2021. je to cca 305.000,00 kuna.. 

Gradonačelnik je dajući jamstvo Grada za gradsku tvrtku, zadužio Slatinu i njen Gradski proračun na 21 godinu! Gradonačelnik je morao znati da je postupak davanja jamstva za pravne osobe u vlasništvu jedinica lokalne samouprave vrlo formalan i posebno strog proces koji uključuje, prije svega, obvezu da je navedeni iznos planiran u Gradskom proračunu, te da je za dana jamstva potrebno pribaviti suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Sva ova pitanja postavili su i vijećnici HDZ-a na sjednicama Gradskog vijeća, na kojima se gradonačelnik ili nije pojavio, ili je vješto izbjegavao odgovoriti pod izgovorom da će se pismeno očitovati. Naravno, odgovore na ova pitanja nikada nismo dobili, čak ni u pisanom obliku. Projekt ”Slatina-sveučilišni grad” o kojem se puno pisalo u lokalnim medijima i gdje je gradonačelnik javno u više navrata izjavio da niti on kao gradonačelnik niti Grad Slatina nisu dali nikakva jamstva za navedeni projekt, dobiti će svoj epilog. I to najvjerojatnije sudski.

 

Cijeli proces oko projekta ”Slatina-sveučilišni grad” odvijao se na brzinu, iza zatvorenih vrata i pod okolnostima koje su u najmanju ruku dvojbene ili sumnjive, da ne upotrijebimo riječ na rubu zakona ili protuzakonite.

Kako smo ranije već rekli, gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić svjesno je nanio štetu Gradskom proračunu, odnosno svim građankama i građanima Slatine i njenih prigradskih naselja i to na više desetljeća, dakle ne samo nama, već i našoj djeci. Ovo ne govorimo bez konkretnih dokaza i napamet. 

Što vrijeme više prolazi, sve se više stvari komplicira na štetu grada Slatine, a kada kažemo grada Slatine, mislimo na sve nas, stanovnike Slatine i prigradskih naselja, nas koji punimo proračun tog istog grada i koji ćemo u konačnici morati plaćati loše i štetne poteze i odluke gradonačelnika Ostrošića. Prema saznanjima kojima raspolažemo i prema dokumentaciji kojoj smo u posjedu, sav ovaj projekt ide na ruku isključivo vlasniku nekretnine koji je znao osigurati svoju imovinu. I to jamstvima Grada koje je u tu svrhu dao gradonačelnik, ali bez suglasnosti Gradskog vijeća i izvan svojih ovlasti. 

 

Vlasnik nekretnine se prema svojoj imovini ponaša pažnjom dobrog gospodara, što se ne bi moglo reći za gradonačelnika grada Slatine, a kojem je to zakonska obveza i koji je očito zaboravio da je izabran da donosi i provodi odluke sukladno zakonima Republike Hrvatske i štiteći imovinu Grada Slatine, prije svega u korist njenih građana, koji su ga za to i birali.

 

Kako je dužnost svih građana, a posebno onih koji se bave politikom da ukažu na nepravilnosti i sumnje na nezakonite radnje na koje naiđu tijekom svog političkog djelovanja, tražit ćemo od nadležnih institucija ove države da preispitaju okolnosti ovog slučaja, a posebno odgovornost Denisa Ostrošića i njegovu ulogu u svemu ovome. Prije svega da se preispitaju gradonačelnikova prekoračenja ovlasti ili čak i zlouporabu ovlasti za što se predviđa kaznena odgovornost i zaprječuje odgovarajuća  kazna.

 

Možda će se nekima činiti da ovo radimo zbog nadolazećih lokalnih izbora, ali nije nam namjera na ovakav način ocrniti sadašnjeg gradonačelnika Denisa Ostrošića. Želimo samo ukazati na velike propuste aktualne gradske vlasti koje bi mogle, ako već nisu, imati dalekosežne i dugoročne štetne posljedice za naš grad i njegove građane.                 

    

Imamo konkretne dokaze, da je dana 22. travnja 2020. godine, potpisan Ugovor o zakupu poslovnog prostora između tvrtke RI-PETROL d.o.o. iz Rijeke zastupan po članu Uprave Jozi Kalemu i tvrtke SLATINA PLUS d.o.o. zastupan po članu uprave, direktoru Krunoslavu Šaraboku. Taj Ugovor je trebao biti dokument koji bi se pokazivao u javnosti kako bi se vidjelo da Grad Slatina nema nikakvih obveza prema zakupodavcu. 

No ono što je sporno i vrlo sumnjivo je što je istoga dana, potpisan i Dodatak ugovoru o zakupu poslovnog prostora u kojemu je dodan novi članak 16a koji kaže:  

”Na ime osiguranja potraživanja zakupodavca s osnova ovog ugovora, zakupnik se obvezuje izdati, a Grad Slatina supotpisati bjanko zadužnicu na iznos od 500.000,00 kn te je uručiti zakupodavcu u trenutku sklapanja istog. U slučaju aktiviranja primljene zadužnice, zakupnik se obvezuje bez odlaganja izdati zakupodavcu novu zadužnicu kojom će nadomjestiti aktiviranu zadužnicu pod istim uvjetima iz ovog ugovora. Zakupnik se obvezuje u trenutku sklapanja ugovora o zakupu uručiti na ime osiguranja bjanko mjenicu s klauzulom ‘po naredbi’, avaliranu od strane Grada Slatine”!

Također, istoga dana, odmah nakon potpisivanja Ugovora i dodatka Ugovoru, gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić izdao je i potpisao dvije zadužnice u iznosu od 500.000,00 kn, svaku u uredu vršitelja dužnosti javnog bilježnika Tamare Banac Knežević u Orahovici i to pod Poslovnim brojem: OV-381/2020 i OV-382/2020, a koje je osim direktora društva Slatina plus d.o.o. Krunoslava Šaraboka potpisao i gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić kao jamac platac, iako za to nije imao suglasnost Gradskog vijeća Grada Slatine čime je zlouporabio položaj jer su njegove ovlasti bitno manje te za 2020. su iznosile 302.000,00 kn, dok za 2021.iznose 305.000,00 kn.

Osim navedenog, 07.09.2020. godine potpisan je dodatak II Ugovoru o zakupu poslovnog prostora u kojem stranke sporazumno mijenjaju stavak 4. članka 5. osnovnog Ugovora na način da isti glasi:

”Obveza plaćanja zakupnine počinje teći od mjeseca rujna 2021. godine tako da prvi iznos zakupnine dospijeva na naplatu dana 10. listopada 2021. godine”. 

Ugovorne strane sporazumno su dodale i novi stavak 6. članka 5. osnovnom Ugovoru na način da isti glasi:

”Za razdoblje od 10. listopada 2020. godine pa do 10. listopada 2021. godine zakupnik se obvezuje zakupodavcu plaćati naknadu na ime odgode početka plaćanja zakupnine u iznosu od 50.000,00 kn mjesečno najkasnije do svakog 10. u mjesecu”.

Potrebno je napomenuti da tvrtka Slatina plus i Grad Slatina kao jamac platac imaju obvezu plaćanja svih režija sukladno članku 6. Ugovora koji kaže:

”Zakupnik se pored zakupnine obvezuje snositi i sve troškove vezane za poslovne prostore iz ovog ugovora i to stvarne troškove na ime potrošene električne energije i mrežarine, vode, grijanja, odvoza smeća, komunalne naknade, fiksne telefonije, čišćenje svih prostora, kao i sve ostale troškove koji sukladno odredbama posebnog Zakona ne tereta zakupodavca, a sve sukladno računima ovlaštenog dobavljača i u računima naznačenim troškovima dospijeća”.

Članak 7. istog Ugovora pak kaže:

”Troškove tekućeg održavanja predmeta zakupa snosi zakupnik, pa je tako dužan u okviru tekućeg održavanja snositi troškove za soboslikarske radove, troškove održavanja i manjih popravaka opreme i uređaja, uređenja okoliša, a sve sa na način dobrog i brižnog gospodarenja”.

Članak 13. kaže:

”Zakupodavac se obvezuje sačiniti policu osiguranja objekata i opreme iz ovog ugovora te istu prefakturirati Zakupoprimcu koji će  primljeni račun platiti u cijelosti”.

U svim navedenim ugovorima i potpisanim dodatcima vrlo jasno stoji da potpisani ugovori i dodaci imaju snagu ovršne isprave te je u uredu javne bilježnice stavljena klauzula ovršnosti koja je nakon solemnizacije postala javnobilježnički akt i ovršna isprava u smislu čl. 54. Zakona o javnom bilježništvu.

Pozivamo institucije pravne države da preispitaju ove navode, a građankama i građanima grada Slatine možemo reći da nas je Denis Ostrošić, iza zatvorenih vrata i bez znanja i suglasnosti Gradskog vijeća Grada Slatine, uveo u dužničko ropstvo na 21 godinu.

Svi mi, građanke i građani Slatine, najprije ćemo godinu dana plaćati naknadu od 50.000,00kn mjesečno, plus uvećano za režije, na ime nekorištenja nekretnine, a nakon toga, sljedećih 20 godina, plaćat ćemo mi, a vjerojatno i naša djeca, mjesečni zakup od 23.385,00 EUR-a ili preračunato u hrvatske kune 176.556,00kn plus PDV, ili ukupno 220.696,00kn mjesečno, ili 2.648.352,00kn godišnje, ili sveukupno za 20 godina 52.967.040,00kn. 

Možemo još samo dodati i ovo da nakon što građanke i građani Slatine plate privatniku gotovo 53 milijuna kuna zakupa, ista navedena nekretnina će nakon proteka te 21 godine i dalje ostati u vlasništvu tvrtke RI-PETROL d.o.o. – opsežno je obrazložio sazivanje tiskovne konferencije predsjednik GO HDZ-a Slatina, Igor Fazekaš. 

Na konferenciji su, uz potpredsjednike GO HDZ-a Slatina Helenu Hegediš i Josipa Htriha te članove slatinskog HDZ-a, nazočili i predsjednik ŽO HDZ-a VPŽ Josip Đakić i potpredsjednik ŽO HDZ-a VPŽ Igor Andrović, te dožupan VPŽ Marijo Klement. 

– Ja sam u svojim nastupima već najavljivao da se ovakvo nešto dogodilo, i govorio sam o tome da u gradu Slatini postoji dužničko ropstvo, koje danas potvrđujemo i ovim dokumentima koje je Igor Fazekaš predočio. To su dokumenti koji su neosporni, koji zadužuju Grad Slatinu a taj prostor neće ostati u trajnom vlasništvu Grada. Svjesni smo da se takva cijena ne može postići ni da taj prostor ostaje u trajnom vlasništvu, a ne kao najam. Nadam se da će poslije našeg iznošenja ove dokumentacije o nečasnim radnjama, kako Grada tako i samog gradonačelnika, institucije pravne države reagirati – istaknuo je, između ostalog, Josip Đakić. 

– Mislim da se nama što više nadodati na ovo što su iznijeli predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Slatine Igor Fazekaš i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije Josip Đakić, očigledno je o kakvom se činu ovdje radi. Moram priznati da sam na poziv investitora bio u tom prostoru budućeg, možemo tako nazvati ”kampusa”, i nitko od nas ovdje ne spori da je jedna vrijedna investicija napravljena ovdje u Slatini. Ja sam uvijek davao potporu da Slatina zaslužuje jedan takav ”kampus”, međutim ne dajem potporu gradonačelniku niti načinu na koji se taj ”kampus” unajmio. Ne dajem potporu da se u dvadeset godina najmodavcu isplati više od pedeset milijuna kuna i da bi taj objekt na kraju ponovo ostao u vlasništvu investitora. Također, pozivam institucije pravne države da provjere sve predstavljene vam podatke i dokumente te da adekvatno reagiraju – rekao je Igor Andrović.

Na pitanje novinara dali je ova navedena dokumentacija proslijeđena nadležnim institucijama i šta će se dalje dešavati sa provedbom ovog Ugovora, predsjednik GO HDZ Slatina i kandidat za gradonačelnika Igor Fazekaš rekao je kako je navedenu dokumentaciju dobio na kućni prag te je ista prvo predočena na ovoj tiskovnoj konferenciji a da će već sutra biti proslijeđena nadležnim tijelima, te da trenutačno nema ovlasti pregovarati sa najmodavcem ali nakon lokalnih izbora i dolaska na vlast pokušat će se dodatnim pregovorima sklopiti povoljniji Ugovor.

 

(ADF; Foto: D. Fišli, RT)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button