DOGAĐANJANASLOVNICA

Odgovor tvrtke Komrad d.o.o. na izraze nezadovoljstva načelnika općina na tiskovnoj konferenciji održanoj 5.12.2018.

Na objavu s tiskovne konferencije održane 5. prosinca ove godine u prostorijama Općine Čađavica na kojoj su načelnici općina Čađavica, Sopje i Voćin izrazili nezadovoljstvo radom Komrad-a (radioslatina.hr), tvrtka Komrad d.o.o. Slatina reagirala je odgovorom na iznesene tvrdnje u kojemu stoji:

Na konstataciju g. Mirka Rončevića na tiskovnoj konferenciji održanoj 5. prosinca ove godine u prostorijama Općine Čađavica, da se u Komradu ništa ne radi, a na koju nisu bili pozvani direktor Komrada Mato Miličić i predsjednik Skupštine Komrada Denis Ostrošić, navodimo sljedeće:

Tijekom 2018 g. ugovoreno je i situirano najviše radova u odnosu na posljednjih 5 g.

  1. g. ugovoreno je 244.824 kn, situirano 244.824 kn.
  2. g. ugovoreno je 598.750 kn, situirano 598.735 kn.
  3. g. ugovoreno je 1.701.000 kn, situirano 751.500 kn.
  4. g. ugovoreno je 3.850.000 kn, situirano 2.753.138 kn.
  5. g. ugovoreno je 3.959.000 kn, situirano 4.008.976 kn.

Krajem 2017. g. potraživanja Komrada od korisnika vodnih usluga iznosio je 4.087.292 kn, a trenutno imamo nenaplaćenih 2.874.913 kn, zatim 88 ovrha i 238 vansudskih nagodbi u 2018. za razliku od 48 ovrha i 188 vansudskih nagodbi u 2017., što sve pokazuje kolike napore Komrad ulaže u naplatu potraživanja.

Zbog vrlo loše provedene dokapitalizacije u 2003. i 2013. g. (koja je bila zakonska obaveza) Društvo nije bilo niti je danas u mogućnosti financirati trošak amortizacije pa se tražilo rješenje kroz smanjenje temeljnog kapitala, a koje je moguće provesti samo uz suglasnost 3/4 članova Skupštine društva što znači da je za provedbu odluke potrebna suglasnost i općinskih načelnika.

Poziv za Skupštinu smo poslali na vrijeme sa svim objašnjenjima, ali niti jedan član Skupštine osim gradonačelnika Grada Slatine nije se izjasnio o prijedlogu. Stoga smo odgodili Skupštinu društva.

Financiranje vodovoda i odvodnje ide na način da Hrvatske vode financiraju 80% investicije, a JLS 20% dok projektnu dokumentaciju u pravilu trebaju financirati JLS.

Projektanti rade projektnu dokumentaciju na temelju kojih se ishode lokacijske i građevinske dozvole. Projektanti rade i troškovnike prema kojima se vrši odabir izvođača kroz javnu nabavu. Nije dozvoljeno samovoljno mijenjanje projektne dokumentacije i troškovnika bez suglasnosti projektanta.

Komrad mora platiti ispostavljeni račun po situaciji u roku od 60 dana u punom iznosu što predstavlja problem za povrat utrošenih sredstava naknadnim ugovaranjem s Hrvatskim vodama.

Zatečena situacija u Komrad-u tražila je određene poteze kako bi se stanje popravilo. Glavni problemi su slaba priključenost u općinama, a time i mali prihodi koji ne pokrivaju troškove proizvodnje vode i održavanja 400 km vodovodne mreže i preko 70 km kanalizacije u funkciji te dva vodocrpilišta.

Prema Zakonu o vodama troškovi proizvodnje vode ne smiju biti veći ili manji od cijene vode od  5% pa smo zatražili od Skupštine da poveća cijenu vode za minimalni iznos kako bi bili u skladu sa Zakonom što smo i predočili u priloženim dokumentima u pozivu na očitovanje vezano za povećanje cijene vodnih usluga s tim da smo ispunili još dva zahtjeva revizije, a to su da se izjednači cijena vode za pravne i fizičke osobe te da se fiksni dio za socijalnu kategoriju smanji.

Komrad je i 2016. g uputio Skupštini isti zahtjev za povećanje cijena vodnih usluga u kojem je zatražio veće povećanje cijena iz istog razloga kao što je i ove godine zatraženo.

Prema informacijama koje imamo pojedini načelnici su u Hrvatskim vodama lobirali, ali ne za svoju općinu već suprotno, te tako nanijeli štetu Komradu i svojoj općini.
Unatoč stalnim pozivima iz Komrada na suradnju od njihovog angažmana imamo samo korištenje parkinga društva kada dolaze u Slatinu, a skoro nikada ne dođu u Komrad iako smo im na raspolaganju svaki dan.
Osim toga kao članovi Skupštine koji imaju 36% udjela u mogućnosti su sazvati Skupšinu društva kada misle da je potrebno što nikada nisu napravili niti su Komradu uputili bilo kakav zahtjev.

Zbog racionalizacije poslovanja Uprava Komrada je donijela Odluku da ukine blagajnu u Slatina Kom-u ali je istovremeno omogućila svim korisnicima plaćanje vodnih usluga u Slatinskoj banci bez naknade.
Također je u svrhu racionalizacije i boljeg praćenja troškova i zakonskih odredbi uvedeno e-računovodstvo.

Komrad svake godine radi plan nabave i gradnje s kojim su na vrijeme upoznati svi članovi Skupštine društva.
Svu pripremu vezano za provedbu projekta izgradnje vodnih građevina rade samostalno Komrad-ove službe.
Komrad će i dalje biti maksimalno angažiran na razvoju i poboljšanju vodnih usluga na cijelom distributivnom području, a pošto nema vlastitih sredstava za investiranje ovisi o dobivenim sredstvima EU fondova i Hrvatskih voda.

Izneseno potkrepljujemo sljedećim činjenicama o stanju investicija na proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže na području navedenih općina.

SLATINA: Izrada Studijsko Projektno tehničke dokumentacije Aglomeracije Slatina. Studijska dokumentacija košta 345.000 kn, Projektno tehnička dokumentacija financirana od EU i Hrvatskih voda 3.682.000 kn, no zbog povećanja obuhvata što je pokazala Studijska dokumentacija, Komrad još nadoplaćuje 422.000 kn.  Do sada je sve realizirano osim 250.000 kn (Hrvatske vode + Komrad) što se planira napraviti u 2019.

U Aglomeraciju Slatina nisu uključene Aglomeracije N. Bukovica i Čađavica zbog izgrađenosti kanalizacijskog sustava za više od 10% u trenutku ugovaranja iako su uključive po zemljopisnom položaju u odnosu na Slatinu.

Za Općinu Čađavica od 2007. do 2010. g. izrađivala se projektna dokumentacija bez geodetskih podloga, 2011. krenulo se s radovima, gdje je najprije izvođač bio Osijek Koteks, pa Karašica-Vučica u 2012.,  a sva ugovorena sredstva s Hrvatskim vodama su i situirana.
2016. i 2017. g. radovi su nastavljeni, a izvođač je Slatina Kom. U 2017. napravljen je Okvirni sporazum s izvođačem Brana u iznosu  od 4.700.000 kn, prema kojemu je limitiran je krajnji rok izvođenja radova na 7 g. no on ne sprječava da se radovi mogu završiti i u jednoj godini ako se osiguraju dostatna sredstva.

Zbog manjkavosti projektne dokumentacije koja je stara 10 g. i ima dosta vantroškovničkih stavki, koje se realiziraju zajedno s ugovorenim radovima, ugovorena je Novelacija projektne dokumentacije s tvrtkom IGH , tj. sa istim projektantom za 198.000 kn .
Zbog smanjenog broja stanovnika i obima industrije u općini Čađavica, da se dobije što optimalnije rješenje pročistača, ugovorena je izrada Varijantnosti rješenja za pročistač otpadnih voda i ispust, za što smo dobili predugovor od Hrvatskih voda.
Zbog starosti projektne dokumentacije postoji povećana potreba za sanacijom nogostupa i kolnih ulaza te izgradnja Priprema za priključke koji se sufinanciraju pod istim uvjetima kao i radovi iz osnovnog ugovora.
Do sada je utrošeno više od 4.000.000 kn u izgradnju kanalizacijskog sustava Čađavice.
Pri izgradnji kanalizacijskog sustava Čađavica nikada nije više ugovoreno sredstava s Hrvatskim vodama nego što su izvođači odradili i situirali.

Općina Voćin je sama financirala izradu projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava Voćin. Općina Voćin je napravila prvu fazu kanalizacijskog sustava s mehaničkim pročistačem otpadnih voda EU sredstvima.
Kroz javnu nabavu izabran je izvođač 2. faze kanalizacije – Vodoprivreda Daruvar, s kojim je potpisan Okvirni sporazum na 5 g., u rujnu 2017. potpisan je prvi ugovor s Hrvatskim vodama i Vodoprivredom Daruvar, a drugi u studenom, ali zbog kasnog potpisivanja Ugovora, Vodoprivreda nije bila u stanju u tako kratkom roku odraditi radove u ugovorenom iznosu od 1.100.000 kn.
2018. g. Vodoprivreda je odradila i situirala sva ugovorena sredstva od 500.000 kn.
Dogovoreno je s Hrvatskim  vodama da se povećana potreba za sanacijom nogostupa i kolnika, te izgradnja Priprema za priključke, financira pod istim uvjetima kao i radovi iz osnovnog ugovora.

Napravljena je projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav u Ćeralijama i Bokanama, te je ishođena  građevinska dozvola, napravljen je Elaborat zaštite okoliša i dobiveno je Rješenje MZOE koje je usklađeno s kombiniranim pristupom ispusta otpadnih voda te je podnijeta prijava na EU fond za Ruralni razvoj, koju je napisala Gradska razvojna agencija Slatine, GRAS.

Općina Sopje je imala Lokacijsku dozvolu za kanalizacijski sustav Sopje-Kapinci-Vaška, ali i nakon produženja Lokacijske dozvole nisu dobivena sredstva od Hrvatskih voda te je Općina ugovorila izradu glavnog projekta s tvrtkom Rešetar iz Slatine, ali zbog neusklađenosti prostornog plana Općine i novih zakonskih odredbi, jer se u međuvremenu 3 puta mijenjao Zakon o gradnji, nije se mogla riješiti Građevinska dozvola.

U 2017. i u 2018. g. Komrad je podnio zahtjev Hrvatskim vodama za sufinanciranje projektne dokumentacije i u međuvremenu se odredio manji obuhvat i manji pročistač otpadnih voda, te njegova lokacija. Budući da Općina Sopje očekuje da Hrvatske vode sufinanciraju projektnu dokumentaciju, Komrad je i za 2019. g. podnio zahtjev Hrvatskim vodama.

Općina Mikleuš je imala Lokacijsku dozvolu za kanalizacijski sustav, budući da Hrvatske vode nisu financirale izradu Projektne dokumentacije, jer je bilo potrebno osigurati cca. 700.000 kn samo za izradu Glavnog projekta, Općina Mikleuš je odustala od financiranja, pa je propala Lokacijska dozvola.
2017. g. ugovorena je izrada nove projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Mikleuša, Borika i pročistača otpadnih voda s tvrtkom Infraterra iz Kutine za 289.000 kn. Iste godine su napravljene radne verzije idejnih projekata koje su plaćene 100.000 kn, a ove godine je napravljen Elaborat zaštite okoliša, dobiveno je pozitivno Rješenje MZOE o utjecaju na okolinu, te ishođeni posebni uvjeti svih javno pravnih tijela, a napravljena je izmjena i dopuna odluke o odvodnji općine Mikleuš i završena su sva tri Idejna projekta na temelju kojih se podnosi Zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole.

Nakon dobivanja Lokacijske dozvole, te potvrde Glavnog projekta, do kraja travnja 2019. očekuje se dobivanje građevinske dozvole, te podnošenje prijave Fondu za ruralni razvoj za izgradnju kanalizacijskog sustava koji se financira 100% EU sredstvima.

U Općini Nova Bukovica od 2007. do 2010. g. izrađivala se projektna dokumentacija bez geodetskih podloga, a s radovima je započeto 2012. Izvođač je Vodovod Osijek, a Ugovor je potpisan na 2 g. u iznosu 4.100.000 kn, ali nije bilo dovoljno sredstava Hrvatskih voda za završetak investicije. Kasnije su ugovoreni radovi s Karašicom-Vučicom koji traju od 2016. i ove godine su završeni zajedno sa sanacijom nogostupa i kolnika i ugovoreni su radovi za izgradnju kolektora K4 u iznosu 460.000 kn.

Općina Podravska Moslavina je sama financirala projektnu dokumentaciju kanalizacije.
2018. g. odabran je izvođač Brana s kojim je potpisan okvirni sporazum na 7 g. u iznosu od 11.000.000 kn. Radovi su započeli i situirano je 812.500 kn.

KOMRAD d.o.o. Slatina
Direktor Mato Miličić

(mf/Arhivska fotografija)

KOMRAD d.o.o.

za vodne djelatnosti

33520 Slatina, Braće Radića 2,

MB: 3196798 OIB: 96537643037

Tel. 033 551 252 Fax: 033 551 941

www.komrad.hr  komrad@vt.t-com.hr

 

 

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button