NASLOVNICAOD SVEGA POMALO

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH – RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Ostvarena postignuća po sektorima u 2020. godini

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH izdalo je priopćenje u kojemu predstavlja ostvarena postignuća po sektorima u 2020. godini. Priopćenje prenosimo u cijelosti: 

 1. URED RAVNATELJSTVA CIVILNE ZAŠTITE

Međunarodna suradnja u području civilne zaštite je u prvom dijelu 2020. godine bila obilježena hrvatskim predsjedanjem Vijećem Europske unije (HR PRES) dvjema radnim skupinama Vijeća Europske unije: radnom skupinom Vijeća za civilnu zaštitu (PROCIV) i radnom skupinom Vijeća za atomska pitanja. Na samom početku HR PRES organizirana je međunarodna radionica „Više-sektorski mehanizmi ulaganja u upravljanju rizicima od katastrofa – MultiDRM“, a važna tema na sva 3 održana sastanka PROCIV-a bila je prijedlog Odluke Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu pri čemu je HR PRES uspio pokrenuti prve rasprave o nacrtu prijedloga. Ravnateljstvo civilne zaštite bilo je domaćin 44. sastanka Glavnih direktora za civilnu zaštitu Europske unije, zemalja Europskog gospodarskog prostora i zemalja kandidatkinja. Posebno intenzivne aktivnosti odvijale su se u području primanja i pružanja međunarodne pomoći tijekom cijele godine pri čemu se aktivno sudjelovalo u koordinaciji s ostalim sektorima. Putem videokonferencija sudjelovalo se i na sastancima međunarodnih organizacija (EK, NATO, UN) i inicijativa (DPPI SEE). Održan je bilateralni sastanak s Republikom Slovenijom. 

U sklopu pripreme za novo programsko razdoblje, započela je provedba projekta ECHO/SUB/2020/TRACK1/831461 „Tehnička pomoć za pripremu projekata u području upravljanja rizicima od katastrofa“, ukupne vrijednosti 4 milijuna kuna, od kojih se 95% sufinancira sredstvima EU. Cilj projekta je osiguranje potpore Ravnateljstvu civilne zaštite u pripremi dokumentacije za projekte koji se namjeravaju prijaviti za financiranje iz EU fondova u financijskoj perspektivi 2021.-2027.

U Službi za koordinaciju i suradnju koordiniralo se radom i međusobnom suradnjom ustrojstvenih jedinica RCZ-a i MUP-a te pripremala dokumentacija i materijali za potrebe RCZ-a (Izvješće o radu za 2019. godinu i ostvarenju Strateškog plana MUP-a, polugodišnje izvješće za 2020. godinu, Provedbeni plan MUP-a iz djelokruga RCZ-a za 2021.-2024., izvješća o borbi protiv koronavirusa za potrebe Kabineta ministra i sjednice Vlade RH, kvartalna izvješća i planovi rada, postignuća te prezentacije za potrebe Ureda ravnateljstva). Organiziran je rad pisarnice – od 1. siječnja 2020. godine u RCZ je uveden sustav EGOP.

Tijekom 2020. godine u Službi se pripremala, prikupljala i objedinjavala materijalno–financijska dokumentacija prema Upravi za materijalno-financijske poslove vezano uz  Financijski plan i Plan potreba i nabave MUP-a (zahtjevi za nabavu roba, radova i usluga (izdano 429 zahtjeva), ovjeru računa (ovjereno 993 ulaznih faktura), reguliranje statusa poslovnih prostora Ravnateljstva CZ – dodjela prostora PUCZ-u Varaždin, preseljenje Službe inspekcije PUCZ Zagreb u Brodarski institut zbog oštećenja prostora od potresa u Savskoj ulici te sređivanje dokumentacije za registar državne imovine), izdavanje robe sa skladišta (izdano 140 zahtjeva) te koordinacija u pripremi prijedloga odluke o popisnim povjerenstvima i provođenja inventure).

Od značajnijih aktivnosti vezanih uz vozni park RCZ-a, ističemo realizaciju donacije 20 vozila tvrtke PPD d.o.o. za potrebe RCZ-a u vrijednosti 2.969.318,05 kn i izradu vizuala za označavanje vozila – označeno ukupno 92 vozila RCZ-a.

Služba je sudjelovala u izradi prijedloga zakona i drugih propisa i dokumenata od kojih izdvajamo Izmjenu Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a i izmjene Pravilnika o unutarnjem redu, pripremanje mišljenja i očitovanja na zakonske prijedloge prema Glavnom tajništvu, pokretanje prijedloga za raspored, kao i pripremu i dostavu dokumentacije prema Upravi za ljudske potencijale MUP-a vezano uz radno-pravni status djelatnika. Stanje popunjenosti RCZ-a na dan 10. prosinca 2020. godine  je  813 djelatnika (do kraja godine 812). Tijekom 2020. godine iz RCZ-a je otišlo 39 (prijevremena mirovina ili po sili zakona – 27, sporazumni premještaj ili prestanak državne službe – 9 i umrlih – 3), a primljeno 47 djelatnika (iz drugih tijela državne uprave i lokalne samouprave 27 i iz sustava MUP-a 20) te su 143 djelatnika obavila redovne sistematske preglede. Od promidžbenih aktivnosti, djelatnici Službe sudjelovali su u organizaciji obilježavanja Dana europskog broja 112 i projektu Saveza izviđača Hrvatske „Boranka“ te izvršili sve pripreme za otkazano obilježavanje Dana civilne zaštite (uzrokovano koronavirusom).

U potpori radu Stožera CZ ističe se osiguranje uvjeta za održavanje PRESS konferencija i radnih sastanaka uključujući provođenje epidemioloških mjera, snimanje/preuzimanje video sadržaja, obrada te objava na Youtube kanalu „Kanal MUP-a RH i policije“ (do 10. prosinca 2020.: 130 videozapisa PRESS konferencija i 37 izvješća o radu Stožera CZ RH.)

 2. OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE

U djelokrugu operativnih poslova i analitike:

 • izrađena je web aplikacija za statističko praćenje aktivnosti vezano uz COVID-19 te prikaz odluka na snazi po županijama
 • izrađen je pripremni dokument za preseljenje Operativnog centra civilne zaštite sa svim njegovim službama na novu lokaciju. Dokument sadrži pregled stanja, plan razvoja i buduće logističko-operativne potrebe za obavljanje svih zadaća. Dokument je predstavljen Službi za međunarodnu suradnju i pripremu projekata koja će koristeći te podatke izraditi Studiju pred-izvodljivosti potrebnu za financiranje preseljenja i opremanja iz projekta Mehanizma za obnovu i oporavak
 • izvršena je edukacija djelatnika OCCZ, ŽC 112 Zagreb i OKCP PU Varaždinske za operatere i administratore sustava CoordCom
 • sudjelovanje na NATO vježbi pod nazivom „SNEX 20“ 3. – 4. prosinca 2020. godine
 • održana je Edukacija članova DIP-ova za upotrebu sustava NICS 8. listopada 2020. u Nastavnom nacionalnom središtu civilne zaštite u Zagrebu. U sklopu testiranja stečenog znanja održana je vježba, a kao glavni komunikacijsko koordinacijski alat koristio se Zapovjedni sustav nove generacije – NATO SPS G4968 pilot projekt (NICS) sa ciljem provjere funkcionalnosti sustava tijekom simulacije potresa u gradu Zagrebu.
 • održana edukacija djelatnika Hrvatskog Crvenog križa za upotrebu NICS sustava nakon čega su započeli s operativnim radom u sustavu.

 

Putem e-mail adresa stozercz@mup.hr, stozercz2@mup.hr, press-rcz@civilna-zastita.hr zaprimljeno je i pismeno odgovoreno na preko 50.000 upita fizičkih osoba, predstavnika pravnih osoba, predstavnika državnih i drugih institucija te novinara vezano uz COVID-19 i rad Stožera CZ RH

Služba za krizno komuniciranje provodi redovito informiranje javnosti i zadužena je za komunikaciju s medijima vezano uz pitanja iz djelokruga rada Stožera civilne zaštite. Koordinirani su zahtjevi medija za informacijama, službenim podacima, izjavama, intervjuima, gostovanjima i sl.

U 2020.g. provedene su sljedeće aktivnosti:

 • praćenje i koordinacija medijskih upita vezanih uz situaciju oko koronavirusa te priprema odgovora/odgovaranje na medijske upite koordiniranje ostale komunikacije s medijima
 • izrada pripreme za pomoćnika ministra za potrebe održavanja konferencija za medije te gostovanja u programima radio/TV kuća
 • svakodnevno pisanje priopćenja za medije, objava na web stranici i društvenim mrežama
 • koordinacija gostovanja članova Stožera u medijima redovito ažuriranje web stranice i društvenih mreža novim informacijama
 • sudjelovanje u izradi prijedloga Protokola o postupanju u RCZ kod prijema obavijesti ranog upozoravanja ili neposredne opasnosti i davanja uputa stanovništvu
 • administrativni poslovi za potrebe Stožera civilne zaštite RH pripremanje imenovanja i razrješenja prema Vladi RH
 • donesen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite

3. NASTAVNO NACIONALNO SREDIŠTE CIVILNE ZAŠTITE (NNS CZ)

 Nastavlja se rad na projektu izgradnje novog Nastavnog nacionalnog središta CZ u Jastrebarskom. Izrađen je projektni zadatak kojim su opisani svi građevinski elementi budućeg NNS-a, a na osnovi čega će se izrađivati buduća arhitektonska i građevinska rješenja. Nadalje, u suradnji sa Sektorom za upravljanje nekretnina MUP-a i vanjskom uslugom izrađen je Elaborat parcelacije zemljišta u Jastrebarskom, a za isti se čeka rješenje iz nadležnog katastra.

U okviru projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ organizirano je i provedeno terensko popisivanje žrtava mina i članova njihovih obitelji, anketirane su 423 žrtve mina i 473 člana njihovih užih obitelji. Terenskim anketiranjem prikupljeni su podaci o socijalnom statusu, psiho-fizičkom zdravlju, obrazovanju i sl. koji će poslužiti u daljnjim aktivnostima, tj. razvoju programa za psihosocijalno osnaživanje i pokretanje inicijativa za poboljšanje uvjeta života žrtava mina i članova njihovih obitelji. Prikupljeni podaci ući će u jedinstvenu bazu podataka o osobama stradalima od eksplozivnih ostataka rata (EOR). Baza je trenutno u izradi i bit će gotova do kraja veljače 2021. godine. Kroz projekt je planirano izraditi brošuru koja će sadržavati prava i mogućnosti koja su dostupna žrtvama mina te na koji način ih koristiti. U njenu izradu bit će uključeni i  predstavnici drugih institucija koji će dati doprinos u području svog djelovanja.

U okviru projekta „Naturavita”, projektinim aktivnostima između ostalog predviđena je priprema i provedba  edukacijskih programa o minskoj opasnosti. Pripremljeni su dokumenti „Edukativni programi ciljnih skupina” i „Priručnik o preporučenom načinu provođenja edukativnih programa. U tijeku je izrada edukacijskih materijala namijenjenih podizanu svijesti o minskoj opasnosti (letci, brošure, slikovnice), a ciljane skupine su učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, lovci, ribolovci, šumari, izletnici i druge zainteresirane skupine. Predviđeni početak provođenja edukativnih aktivnosti u edukacijsko-posjetiteljskom centru “Podravlje” je proljeće 2021. godine.

NNS CZ je izradio nacrt prijedloga Pravilnika o metodologiji za izradu i provedbu nastavnih planova i programa osposobljavanja u sustavu CZ, nacrt prijedloga Nastavnog plana i programa osnovnog osposobljavanja u sustavu CZ i nacrt prijedloga Nastavnog plana i programa dopunskog osposobljavanja  u sustavu CZ.

U suradnji s Policijskom akademijom – Visokom policijskom školom, NNS CZ je izradio Elaborat o studijskom programu – Civilna zaštita, kojim će se od Agencije za znanost i visoko obrazovanje tražiti akreditacija za provedbu studijskog programa na Visokoj policijskoj školi. Elaborat je upućen na inicijalnu akreditaciju u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Od 1. siječnja 2020. godine provedeno je 47 edukacija o minskoj opasnosti u 22 grada na području 6 županija, uglavnom najzagađenijih minsko-eksplozivnim sredstvima. Edukativnim aktivnostima je obuhvaćeno 4600 osoba. Edukaciju u obrazovnim ustanovama provodili su službenici Ravnateljstva civilne zaštite u suradnji s policijskim službenicima nadležnih policijskih uprava, kao i udrugama civilnog društva.

Tijekom 2020. godine provedeno je osposobljavanje za 25 članova stožera CZ, 52 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene i 83 povjerenika CZ. NNS CZ je u suradnji s PUCZ Split u ožujku 2020., povodom Dana civilne zaštite, organizirao u Divuljama okrugli stol na temu „Klimatske promjene – podizanje razine mora – izazovi za civilnu zaštitu“. Nadalje, NNS CZ je tijekom srpnja i kolovoza aktivno sudjelovalo u provedbi edukacija za studente volontere iz svih dijelova RH na boravku u Splitu, a kao dio nastavka projekta Boranka (radnog naziva „Budi moja voda“).

NNS CZ je pristupio pilot projektu EU pod nazivom „EU centar za ekspertizu za žrtve terorizma – EUCVT“ koji ima za cilj pružanje pomoći državama članicama EU-a u osiguravanju učinkovite praktične primjene pravila EU-a o žrtvama terorizma, pružiti smjernice i organizirati osposobljavanja stručnjaka o žrtvama terorizma te razviti bazu relevantnih stručnjaka. NNS CZ je u segmentu civilne zaštite određen kao posrednik za prenošenje znanja i najboljih europskih praksi kroz sudjelovanje u izradi i provođenju programa obuke relevantnih stručnjaka

4. SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Iz djelokruga Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove:

 • Donesen je Zakon o privatnoj zaštiti (20. veljače 2020.)
 • U pravnu službu na nadležno postupanje upućeno 9 pravilnika iz područja privatne zaštite, pripremljena su još 2, te 1 pravilnik u svezi detektivskih iskaznica
 • Izrađen je tekst Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti novčarskih institucija, koji je prošao javnu raspravu i upućuje se na Vladu RH i Hrvatski sabor
 • sastavljen je Priručnik „Zakon o privatnoj zaštiti s obrazloženjem i metodologijom primjene nadzora“ koji je u tisku i biti će objavljen u siječnju 2021.
 • sudjelovalo se:
  • u projektu uspostave eRegistar za potrebe Inspekcije koju uvodi tvrtka „Infodom“
  • u Den Haagu na sastanku EAST-a (European Association for Secure Transactions) vezno uz zaštitu bankomata (ožujak)
  • na konferenciji u svezi zaštite novčarskih institucija SIGBANK 2020 (listopad)
 • prezentiran je Zakon o privatnoj zaštiti na konferenciji Hrvatske udruge menadžera (ožujak)
 • provođeni su inspekcijski nadzori vezano uz COVID-19 u 1.393 objekata.

Iz djelokruga Inspekcije proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja obavljena su tri nadzora pravnih osoba, a u periodu od 15.12. do 31.12. predviđen je nadzor oko 30 prodavaonica oružja i streljiva te prodavaonica pirotehničkih sredstava.

Tijekom proteklog razdoblja 2020. godine, navedena Inspekcija zaprimila je 2.196 zahtjeva za izdavanje različitih odobrenja, dozvola i mišljenja, od čega je riješeno 2.050 zahtjeva. Pored navedenog, u Inspekciji je izdano 2.608 potvrda o prijavljenom oružju kategorije C te 367 oružnih listova za oružje kategorije B. Međutim,  zbog količine poslova i nedostatka nadzornika podaci o oružju B i C kategorije nisu uneseni u Registar oružja.

Nadalje, izrađen je tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, koji je bio na e-savjetovanju sa zainteresiranom javnosti. Na predloženi tekst Zakona zaprimljen je 791 komentar građana. Zakon je bio u proceduri dva čitanja, s planom donošenja u prosincu 2020. U završnoj fazi izrade je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava. Plan donošenja Pravilnika je u roku 30 dana od dana stupanja Zakona na snagu.

Inspektori su tijekom 9 dana sudjelovali u nadzorima nad primjenom epidemioloških mjera  COVID- 19.

Inspekcija zaštite od požara i civilne zaštite tijekom 2020. obavila je slijedeće poslove:

 • izrađen Nacrt prijedloga Pravilnika o vatrogasnim aparatima – inspektori zaštite od požara, eksploziva i oružja rasteretiti će se od administrativnih poslova (prepisivanje brojeva naljepnica i sl.)
 • izrađen Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara – definira se područje energetske obnove postojećih građevina (npr. građevine – kulturne cjeline upisane u registar kulturnih dobara), definira se mogućnosti uporabe materijala s obzirom na gorivost
 • pokrenuta je izrada Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe – osigurat će se usklađenost s drugim važećim propisima, jasnoća odredbi, ujednačeno postupanje i brže postupanje u gradnji, posebno kod rekonstrukcije građevina u (starim) gradskim jezgrama, manje upita
 • pokrenuta je izrada Nacrta prijedloga Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinski dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara – osigurat će se usklađenost s drugim važećim propisima, posebno u dijelu koji se odnosi na zapaljive tekućine, uvesti dodatni bitni parametri sigurnosti u slučaju požara, kao opremljenost sustavima zaštite od požara i sl.
 • obavljeno je 10 inspekcijskih nadzora pravnih osoba
 • pokrenuta je izrada Nacrta prijedloga Pravilnika o plinskim instalacijama u građevinama – definirat će se jedinstveni zahtjevi za plinske instalacije u građevinama na cijelom teritoriju Republike hrvatske, trenutno imamo 23 operatera plinskih distribucijskih sustava i za svako nadležno područje pojedinačni Pravilnik za plinske instalacije

Provedena je edukacija inspektora vezano uz nove tehnologije i to:

 • Numerička analiza požarne ugroženosti GRETENER, 5-9.10.2020., VOX VIVA Zagreb
 • HUZOP Zagreb Fire Safety Day 2020., 22-23.102020. Hrvatska udruga zaštite od požara Zagreb

Veliki dio poslovanja se prebacuje u digitalnu sferu, sukladno zahtjevima za digitalizacijom, provedene su slijedeće aktivnosti: 

 • Svi inspektori zaštite od požara, eksploziva i oružja opremljeni su novim računalima i monitorima 24” čime je ispunjen osnovni uvjet za sudjelovanje u eKonferenciji = eDozvolama
 • nadogradnja sustava eGOP
 • implementacija osnovnih funkcionalnosti eOčevidnika (upravljanje inspekcijskim nadzorom) u svim službama Ravnateljstva civilne zaštite koje provode inspekcijski nadzor, ePodnesak – predavanje podneska elektronski kroz aplikaciju te automatsko kreiranje pismena, eRegistrator – uspostavljanje baze podataka – značajno veća učinkovitost cijelog sustava.

U planu za 2021. godinu su požarno preventivni pregledi svih građevina koje koristi MUP te uređenje općim aktom sustava zaštite od požara u MUP-u.

Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost tijekom 2020. godine obavila je 61 inspekcijski nadzor pri čemu je doneseno 18 rješenja zbog utvrđenih povreda Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i podzakonskih akata, te su izdana 2 prekršajna naloga. Inspekcija kontinuirano sudjeluje na on-line edukacijama, konferencijama, radnim skupinama vezano uz izradu zakona i pravilnika te povjerenstvima za ovlašćivanje stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti te sudjeluje u nadzorima nad primjenom epidemioloških mjera COVID-19.

Nadalje, inspekcija je uključena u H2020 projekt “Secure societies program – Tehnologies to enhace border and external security” koji za cilj ima zaštitu Europske unije od opasnih i ilegalnih materijala, uključujući eksploziv, sredstva za kemijsko ratovanje, droge, krijumčarenje, nuklearne i radioaktivne materijale i sl. na način da se unaprijedi pregled prijevoza tereta na granicama Europske unije na lokacijama Luka Rijeka i granični prijelaz Bajakovo.

Inspekcija za protuminsko djelovanje u okviru svojih ovlasti je obavila 45 inspekcijskih nadzora radilišta, 12 nadzora u sjedištu tvrtke, 28 nadzora medicinskog tima,120 sudjelovanja u radu povjerenstva za završnu kontrolu kvalitete, izdano je 52  prekršajna naloga. Nadalje izdano je 30 iskaznica protuminskog djelovanja, 13 odobrenja tvrtkama za obavljanje poslova protuminskog djelovanja,19 potvrda za obavljanje poslova protuminskog djelovanja, a ukinute su 144 iskaznice protuminskog djelovanja te 2 odobrenja tvrtkama za obavljanje poslova protuminskog djelovanja.

5. SEKTOR ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

Tijekom šestomjesečnog hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, organizirana je i provedena radionica civilne zaštite – „Više-sektorski mehanizmi ulaganja u upravljanje rizicima od katastrofa – MultiDRM“ na kojoj je sudjelovalo 80 sudionika iz zemalja članica, znanstvena i stručna zajednica iz Hrvatske, predstavnici Regionalnog ureda UNDRR, Svjetske banke i Europske komisije.

Za potrebe radionice provedena je i analiza pod nazivom „Upitnik o investicijama u Sektoru upravljanja rizicima“. Sektori imaju koordinatorsku ulogu u izradi Strategije upravljanja rizicima od katastrofa koja se izrađuje u kontaktu sa svim središnjim tijelima državne uprave s ulogom u upravljanju rizicima te sudjeluje u izradi nacrta smjernica za izradu Procjene rizika od katastrofa. Za potrebe izrade Strategije i smjernica, sredstva i stručnjaci su osigurani Projektom „NO RISK BASE“ unutar kojeg su organizirane tri radionice za koordinatore pojedinih rizika.

Projekt „NO RISK BASE“  je osmišljen s ciljem izrade nacrta Strategije upravljanja rizicima RH i općenitog podizanja svijesti o važnosti upravljanja rizicima od katastrofa kao i izrade nacrta smjernica za izradu Procjene rizika od katastrofa. Djelatnici Sektora i dalje aktivno sudjeluju u tijelima EU, UN, sudjeluju u izradi EU „road map“-a za smanjenje rizika od katastrofa te nastavljaju predsjedavati Biroom sporazuma Vijeća Europe.

Nastavlja se s radom na provedbi projekta „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ koji je fokusiran na implementaciju teme smanjenja rizika od katastrofa u škole te se sudjelovalo u pripremi projekta financiranog iz Track 1 pod nazivom „Technical Assistance for Preparation of Disaster Risk Management Projects in Croatia – TA for DRM Projects“. Projekt je osmišljen radi pomoći u pripremi projekata iz područja upravljanja rizicima od katastrofa kako bi se osnažili kapaciteti za provedbu aktivnosti planiranih Strategijom upravljanja rizicima od katastrofa.

Djelatnici Sektora koordinirali su izradu serije edukativnih letaka sa znanstvenim i stručnim institucijama koje sudjeluju u radu Hrvatske platforme. Serijom letaka građanima se pokušavaju približiti aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa, za većinu neprihvatljivih i toleriranih rizika, bilo da ih mogu sami sprovesti i utjecati na njihovo provođenje.

Osim navedenog, nastavlja se sudjelovati u provedbi Strategije prilagodbe klimatskim promjenama te je izrađen nacrt Plana prilagodne klimatskim promjenama i njihove nadležnosti.

Nadalje, izrađen je Geoportal Smanjenja rizika od katastrofa koji je dostupan svima te sadrži kratki opis aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa, prikaz izrađenosti procjena rizika i planova djelovanja civilne zašite, vanjskih planova te kratki pregled šteta u Republici Hrvatskoj. U narednom razdoblju nastavit će se s radom na razvoju Geoportala Smanjenja rizika od katastrofa te formiranjem baze podataka šteta, gubitaka i ranjivosti. Kontinuirano će se raditi na analizi i identifikaciji baza podataka o ranjivostima i štetama u vlasništvu svih središnjih tijela državne uprave i stručnih institucija te na povezivanju sustava i prikupljanju postojećih podataka s ciljem analize ranjivosti i poboljšanja metodologije procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku. Iz tog razloga oformljena je radna grupa unutar Hrvatske platforme te je kontaktiran veći broj znanstvenih i stručnih institucija koje prikupljaju podatke te koje će biti odgovorne prilikom popunjavanja podataka u Sendai Monitor (UNDRR alata za praćenje provedbe Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa).

Osim navedenog, djelatnici Sektora sudjelovali su u izradi temeljnih propisa iz područja civilne zaštite: s naglaskom na izradu novog nacrta prijedloga Zakona o kritičnoj infrastrukturi sa pet pripadajućih pravilnika koji izviru iz nacrta prijedloga Zakona. Zakon je pred potpisivanjem ministra za Vladu RH u vezi suglasnosti za upućivanjem na e-savjetovanje. Pripadajući pravilnici su:

 • Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura – gotovost 100%
 • Pravilnik o kriterijima za ustrojavanje radnog mjesta sigurnosnog koordinatora za kritičnu infrastrukturu – gotovost 100%
 • Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja za obavljanje poslova sigurnosnog koordinatora za kritičnu infrastrukturu – još nije započet
 • Pravilnik o certificiranju pravnih osoba i obrtnika koji provode zaštitu kritične infrastrukture – gotovost 80%
 • Pravilnik o klasificiranju podataka i kriterija za određivanje stupnjeva tajnosti za podatke iz područja kritičnih infrastruktura – gotovost 50%.

Paralelno na izradi Zakona o KI, radila se i Odluka o identificiranju nacionalne kritične infrastrukture, koja se temelji na sektorskom identificiranju nacionalnih kritičnih infrastruktura. Napravljen je prijedlog Odluke sa popisom kritične infrastrukture koji je u fazi potpisivanja ministra, i pred upućivanjem Ministarstvu financija (izrada procjene financijskog učinka – PFU).

 1. SEKTOR ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Tijekom 2020. godine izrađen je i potpisan „Programski okvir Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2025“ kao referentni okvir tehničke suradnje RH s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju u područjima  gdje nuklearna i radiološka znanost i tehnologija mogu izravno i troškovno doprinijeti nacionalnim razvojnim prioritetima i ciljevima u razdoblju do 2025. godine. Jedan od ciljeva je i poboljšanje nacionalne pravne i regulatorne infrastrukture za radiološku i nuklearnu sigurnost te zbrinjavanje radioaktivnog otpada, uključujući uspostavu nacionalne strategije edukacije i osposobljavanja za izgradnju potrebnih kompetencija svih sudionika u sustavu radiološke zaštite, što će uključivati program edukacije i osposobljavanja i pripadnika specijaliziranih vatrogasnih postrojbi (RKB postrojbe).   

U cilju unapređenja i jačanja pravog okvira u području radiološkog i nuklearnog događaja, donesene su izmjene Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja, a u završnoj fazi usvajanja je Plan pripravnosti i odgovora RH na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj. Tijekom 2020. predstavnici Sektora su sudjelovali u table top vježbama u organizaciji IAEA i EU.

U cilju jednostavnijeg upravljanja i održavanja sustava pravodobnog uzbunjivanja na nuklearnu nesreću (SPUNN sustav), napravljena je nadogradnja na jedinstveni SCADA sustav i planirana je zamjena zastarjelih ENVINET stanica. Radi se i na reviziji i aktivaciji web stranica RCZ-a na kojima će se rezultati s mjernih stanica biti vidljivi javnosti.

U okviru obveza kontinuiranog praćenja razine radioaktivnosti u zraku, vodi i tlu osigurano je kontinuirano mjerenje. Podatci o radioaktivnosti u okolišu periodično su se dostavljali EU Komisiji (obveza po članku 36. Ugovora o EURATOM-u), radi obavješćivanja o razini radioaktivnosti kojoj je izloženo stanovništvo RH. Podaci su dostavljani u Zajednički istraživački centar EU Komisije, u okviru kojeg se prikupljaju i analiziraju  podaci o radioaktivnosti svih zemalja EU, s ciljem poboljšanja zdravlja i sigurnosti stanovništva od radioaktivnosti u okolišu. Aktivnosti kontinuiranog mjerenja radioaktivnosti u okolišu, planiraju se nastaviti i u sljedećoj 2021. godini.

U okviru aktivnosti i obveza prema EU Komisiji, izrađena su sljedeća izvješća: Izvješće o provedbi Direktive o nuklearnoj sigurnosti (u srpnju dostavljeno EU Komisiji), Izvješće o provedbi Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (dostavljeno IAEA u listopadu 2020.) te Izvješće o provedbi Direktive o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva (dostavljeno u EU Komisiju u prosincu 2020.).

U cilju osiguranja nadzora provedbe Nacionalnog programa zbrinjavanje radioaktivnog otpada, izrađen je nacrt izmjena i dopuna Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti u cilju usklađivanja sa Zakonom o osnivanju Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NE Krško te se počelo intenzivnije raditi na dopunama pravnog okvira za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u cilju usklađivanja sa zahtjevima EU pravne stečevine, a s  tim aktivnostima se nastavlja u 2021. godini.

Aktivnosti oko pripreme nacrta novog Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti započele su u  2020., a u 2021. godini se nastavljaju  u okviru IAEA Projekta “Jačanje nacionalnog regulatornog okvira u zemljama članicama”, u suradnji s Pravnim odjelom IAEA-e. Pored navedenog, a u svrhu usklađivanja s pravnom stečevinom EU, u 2021.g. planiraju se izmjene 12 provedbenih podzakonskih akata te niz aktivnosti vezanih uz zbrinjavanje radioaktivnog otpada te niz drugih redovnih i povremenih aktivnosti.

 7. SEKTOR ZA PRIPRAVNOST I KOORDINACIJU

Sektor za pripravnost i koordinaciju nositelj je planiranja i razvoja sustava civilne zaštite i usklađivanja njezinog djelovanja s operativnim snagama civilne zaštite i drugim sudionicima u aktivnostima civilne zaštite.

Sektor je u realizaciji postavljenih zadaća tijekom 2020. godine poseban naglasak stavio na provedbu logističkih aktivnosti u potpori zdravstvenom sektoru u provedbi mjera zaštite zdravlja od COVID-19. U tu svrhu u Jastrebarskom je formiran Logistički centar civilne zaštite s ciljem koordinacije distribucije zaštitne opreme prema korisnicama (zdravstvene ustanove, ustanove socijalne skrbi, operativne snage sustava civilne zaštite, policija, oružane snage, carina, pravosuđe, promet, inspekcije, kao i mnogi drugi koji provode mjere zaštite zdravlja od COVID-19).

U suradnji sa PUCZ provedena je mobilizacija operativnih snaga, pogotovo pravnih osoba, s ciljem uspostave karantena i vanbolničkih kapaciteta te potpore u funkcioniranju istih (osiguranje opreme, prijevoza, hrane, vode, čišćenja i dezinfekcije prostora, itd.).

U suradnji sa Ravnateljstvom za robne zalihe provedena je nabava zaštite opreme kao i drugih sredstava za provedbu mjera zaštite zdravlja od COVID-19. Na dnevnoj bazi koordinirano je postavljenje kontejnera, u suradnji sa DIP CZ, u početku pandemije za potporu službi na graničnim prijelazima a kasnije za zdravstvene ustanove koje su trebale logističku potporu za uspostavu trijažnih lokacija ispred bolnica kao i lokacija za provedbu testiranja ljudi na COVID-19.

Nakon potresa u Zagrebu, pripremljen je službeni zahtjev za međunarodnu pomoć za aktiviranje Mehanizma Unije za civilnu zaštite te je u suradnji sa Službom za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata, koordiniran prihvat međunarodne pomoći koja je zaprimana u Logistički centar civilne zaštite te zonska skladišta u Bizovcu i Mostinama. U suradnji sa PUCZ Zagreb provedena je mobilizacija Studentskog doma Cvjetno naselje i Hotela i za smještaj ljudi stradalih u potresu iz Zagreba te mobilizacija Terme Jezerčica za smještaj ljudi stradalih u potresu iz Krapinsko-zagorske županije.

SPIK je nositelj koordinacije prihvata donacija za saniranje posljedica od COVID-19 i potresa u Zagrebu od strane domaćih i međunarodnih partnera (države, pravne osobe, pojedinci. itd.) te su donacije zaprimane u Logistički centar civilne zaštite te u zonska skladišta RCZ-a.

Provedene su aktivnosti za izradu novog Zakona o sustavu civilne zaštite i izradu Strategije razvoja sustava civilne zaštite. Redovito su provođene programske aktivnosti (program TURS i ZIMA kroz izradu preporuka za Područne urede civilne zaštite i provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u dijelu obveza Ravnateljstva civilne zaštite). Nastavljeno je sa jačanjem partnerstva s operativnim snagama i sudionicima sustava civilne zaštite kroz implementaciju EU projekta opremanja i osposobljavanja Državnih intervencijski postrojbi civilne zaštite.

Izrađena je tehnička dokumentacija za nabavu opreme za traganje i spašavanje u zrakoplovnim nesrećama te u suradnji s DIP CZ tehnički nadzor kod isporuke iste. Nastavljen je razvoj kapaciteta (u manjem obliku zbog pandemije COVID-19) za pružanje međunarodne pomoći u velikim nesrećama i katastrofa (aktivnosti MUSAR Modula civilne zaštite) kroz sudjelovanje u projektu HUSAR).

Odobren je projektni prijedlog za financiranje kroz fondove Europske unije za razvoj operativnih kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite (projekt: Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite). Ugovor o sufinanciranju potpisan je 19. studenog 2020. godine u vrijednosti 190 milijuna kuna, od čega je 161,5 milijuna kuna, odnosno 85% bespovratnih EU sredstava.

 1. SEKTOR 112

U okviru Sektora 112 provedeno je slijedeće:

 • sudjelovanje u uspostavi i korištenju kanala kriznog komuniciranja putem Viber aplikacije, slanja SMS poruka osobama koje su iz inozemstva dolazile u RH, videokonferencijskih sustava u provedbi sastanaka sa županijskim stožerima
 • uspostava, koordinacija i sudjelovanje u radu jedinstvene informacijske točke kroz centar 113
 • raspodjela TETRA uređaja načelnicima županijskih, gradskih i općinskih stožera CZ i izrada pripadajućeg plana sustava veza
 • koordinacija u prikupljanju, objedinjavanju i ažuriranju podataka stožera CZ gradova i općina u postupku aktiviranja platforme e-Propusnica
 • uspostava backup lokacija za ŽC 112 Zagreb i Split na lokacijama Sv. Nedjelja (bivša EX agencija) i Divulje (OSCZ)
 • provedba projekta HELP112-II, implementacija funkcionalnosti naprednog lociranja pozivatelja broja 112 i projekt NG112 (“Next Generation 112”), razvoj i implementacija tehničke arhitekture za komunikaciju putem internetske mreže, koja će centrima 112 osim glasovnih poziva, omogućiti i prijem fotografija, video poziva i teksta u stvarnom vremenu te podatka o lokaciji pozivatelja na broj 112
 • sudjelovanje u provedbi projekata EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja i jačanje kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije
 • modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite, provedba završnih aktivnosti
 • koordinacija aktivnosti (MUP, MMPI, HAKOM, telekom operatori) vezano na uspostavu sustava koji će omogućiti pouzdanost u dostupnosti broja 112 i drugih hitnih službi putem dodatnog telekom operatora odnosno pružatelja usluge
 • informatička i komunikacijska potpora, uključujući i angažiranje zapovjednog vozila, na vježbama i tečajevima: HR PRES Civil Protection Presidency Workshop on „Multi-sectoral Disaster Risk Management Investments – MultiDRR”; Seminar za zapovjednike DIP CZ
 • opremanje centara 112 informatičkom i komunikacijskom opremom
 • vođenje evidencije i provedbe održavanja agregatnih sustava sukladno ugovoru za održavanje
 • implementacija sustava tehničke zaštite i kontrole pristupa za lokacije Nehajska i Kruge
 • uspostava i pridruživanje lokacije Jastrebarsko u informacijski sustav i domenu MUP-NET
 • donošenje standardnih operativnih postupaka za postupanje ŽC112 i OCCZ u slučaju prometne nesreće na državnim, županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama; prometne nesreće na autocesti; prometne nesreće u tunelu i akcije traganja i spašavanja na kopnu ili otoku
 • izrada prijedloga Standardnog operativnog postupka za postupanje ŽC112 i OCCZ prilikom korištenja vremenskih prognoza DHMZ-a
 • donošenje Protokola o načinu komunikacije između RCZ-a i HAK-a
 • donošenje Protokola o suradnji RCZ-a i HCK-a prilikom provedbe akcija traganja i spašavanja na rijekama i jezerima na području Ličko-senjske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije
 • izrada prijedloga Upute o postupanju u radu dežurne smjene u OCCZ i ŽC112
 • priprema i provedba simulacijsko-komunikacijske vježbe „Tajni pozivatelj 2020-1“ (listopad 2020)
 • organizacija provedbe tečajeva stranih jezika – za 36 službenika PUCZ i OCCZ
 • izrada tablica s atributima, a u cilju automatiziranog prikupljanja i obrade ključnih pokazatelja rada sustava 112 kroz izvještajne kategorije sustava CoordCom i Sfera
 • izrada izvješća COCOM20-19 112 Questionnaire 2020 Croatia (razdoblje 1.1. do 31.12.2019.)
 • izrada prikaza djelovanja sustava 112 u RH za EENA-inu godišnju publikaciju „Public Safety Answering Points – Global Edition“ za 2019.
 • sudjelovanje u radu Ekspertne grupe za hitne komunikacije Europske komisije (EG112)

 

Vezano uz djelokrug poslova upozoravanja i uzbunjivanja provedene su sljedeće aktivnosti:

 • podnijet je zahtjev za nabavu implementacije sustava kroz projekt SRUUK („Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama“)
 • sudjelovalo se na sastancima ekspertne grupe Early Warning Systems (EWS) Europske komisije (ECHO). Prezentirano je stanje sustava javnog uzbunjivanja u RH, priprema i početak provedbe projekta SRUUK koji će koristiti tehnologiju Cell Broadcast-a i SMS kao preduvjeta za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz članka 110. Direktive (EU) 2018/1972. 
 1. DRŽAVNA INTERVENCIJSKA POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE (DIP CZ)

 DIP CZ je tijekom aktivnosti u ublažavanju posljedica pandemije uzrokovane virusom COVID-19 izvršavao zadaće vezane za logističku potporu (pretovar i skladištenje medicinske opreme pristigle avionima, brodovima i cestovnim vozilima, opskrba zonskih skladišta, opskrba medicinskih ustanova zaštitnom medicinskom opremom i drugom opremom potrebnom za suzbijanje pandemije izazvane virusom COVID 19), potpora policiji u kontroli provedbe mjera izdanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (DIP CZ Rijeka) ophodnjama s policijskim službenicima i besposadnim letjelicama (dronovima). Krajem studenog u nadzor mjera Stožera civilne zaštite RH uključili su i pripadnici sva 4 DIP CZ te su od 26. studenog do 9. prosinca 2020.g. izvršili 6.228 nadzora. Od početka izbijanja pandemije pripadnici DIP CZ postavili su 146 kontejnera i 121 šator za potrebe medicinskih ustanova i graničnih prijelaza na teritoriju RH.

Aktivnosti DIP CZ, vezane za COVID-19, započele su 24. veljače 2020. godine postavljanjem i opremanjem 4 kontejnera na graničnim prijelazima Rupa i Pasjak za potrebe sanitarne inspekcije. Pripadnici DIP CZ-a postavili su opremu za zbrinjavanje pacijenata oboljelih od korona virusa u sportskoj dvorani Arena Zagreb, sudjelovali su u pripremi sportske dvorane Spaladium u Splitu te sportske dvorane Gradski vrt u Osijeku.

DIP CZ je sukladno Odluci vlade RH izvršio prijevoz opreme Ravnateljstva civilne zaštite za potrebe humanitarne pomoći u Grčku s vlastitim kamionom.

Zapovjednici DIP CZ-a, modula te voditelji specijalističkih timova civilne zaštite prošli su obuku vođenja i zapovijedanja u Zagrebu u trajanju od 5 dana. Tri djelatnika DIP CZ završili su obuku za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije i 1 djelatnik za „E“ kategoriju u suradnji s MORH-om. Obuka je provedena u obučnom centru Hrvatske vojske u Požegi u trajanju od 5 tjedana.

Sva četiri DIP CZ (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) odradili su u mjesecu listopadu po jednu vježbu spašavanja u poplavi s pripadajućim specijalističkim modulom u trajanju od 3 dana radi pripreme za poplavnu sezonu. U vježbi je bio naglasak na samodostatnost, obnove znanja i vještina spašavanja na vodi te provjere tehnike.

Postrojba DIP CZ pojačana je s novom opremom za spašavanje u slučaju pada zrakoplova, a ista se može koristiti i za spašavanje u ruševinama. Oprema se sastoji od jednog kamiona i dva navlačna kontejnera s pripadajućom opremom vrijednosti oko 11 mil. kuna.

Iz projekta vatrogasnih vozila DIP CZ Zagreb dobio je jedan kamion s zapovjedno-komunikacijskim kontejnerom te prikolicom i gusjeničarem na daljinsko upravljanje (mogućnost gašenja, uklanjanja prepreka u kontaminiranoj zoni), a u slijedećoj godini očekuje se isporuka još takva dva kompleta za DIP CZ Rijeka i Osijek.

Za sljedeću godinu predviđa se dodatno opremanje pripadnika DIP CZ iz projekta „Opremanje i osposobljavanje pripadnika DIP CZ“ te će se započeti s pripremama za opremanje HUSAR modula kao i priprema za certificiranje istog po INSARAG smjernicama. 

 1. SEKTOR ZA EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

Tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom (Farmaceutska, kemijska, petrokemijska, prehrambeno prerađivačka industrija, skladišta zapaljivih medija, proizvodnja energije (termoelektrane), eksploatacija, prijenos i prerada plina i nafte, LNG Terminal, plinovodi i dr., što je oko 80% hrvatske industrije) provodi se prema planu i uz minimalne zaostatke. Svi zahtjevi korisnika, vlasnika postrojenja odrađuju se otežano u zakonskom roku, a rješavaju se djelom i zaostaci iz 2019. g.

Broj izdanih tehničkih nalaza za postrojenja (Ex-Dokumenata) u 2020. g. je 460, što je manji broj od planiranih 600. Razlog tome je spajanje i objedinjavanje prije izdavanih djelomičnih, parcijalnih Tehničkih nalaza za dijelove tehnoloških cjelina postrojenja, te spajanja tehničkih nalaza (TN-KL, TN-URE, TN-URI, TN-EIE, TN-EII i TN-NEU) u jedinstveni dokument, Ex Dokument za cijelo postrojenje ili veću tehnološku cjelinu, također razlog neispunjenja plana je i ne zapošljavanje novih službenika.

Tehničko nadgledanje aktivnosti (ovlaštenje), pravnih i fizičkih osoba koje se bave aktivnostima instaliranja, održavanja i popravaka u postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom provodilo se u nešto smanjenom opsegu u 2020.g. Izdano je 48 tehnička nalaza aktivnosti, što je manji broj od planiranih 58, zbog ne mogućnosti zapošljavanja novih službenika u Sektoru za eksplozivne atmosfere smanjio broj službenika s 49 u Ex-Agenciji na 22. Pravnim i fizičkim osobama koje se bave aktivnostima instaliranja, održavanja i popravaka u postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom ovlaštenje je produženo i one su mogle neometano raditi svoje poslove u industrijskim postrojenjima.

Proveden je postupak akreditacije Službe za ispitivanje i certifikaciju od strane Hrvatske akreditacijske agencije, tj. proveden je postupka transfera akreditacija sa bivše Ex-Agencije. Kako bi se mogle zatražiti nužne notifikacije od strane EU komisije za dobivanje statusa EU certifikacijskog tijela, sukladno EU direktivi 2014/34/EU za ATEX proizvode, potrebno je prethodno provesti izmjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima.

Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za eksplozivne atmosfere dobilo je akreditacijsku potvrdu za laboratorijska ispitivanja prema normi EN ISO/IEC 17025, a trebali bi ubrzo dobiti i za certifikaciju prema normi EN ISO/IEC 17065.

Sektor za eksplozivne atmosfere, Služba za ispitivanje i cetifikaciju tj. Odjel za laboratorijska ispitivanja u 2020.g. kontinuirano provodi ispitivanja „Ex“ (ATEX) opreme, za potrebe domaćih i stranih proizvođače, te je u 2020. završeno 28 projekata, te su izdana Izvješća o ispitivanju.

Pružajući hrvatskim proizvođačima usluge ispitivanja u laboratoriju, dat je doprinos konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Također je, realizacijom spomenutih usluga na inozemnom tržištu, ostvaren i dodatni prihod Državnom proračunu Republike Hrvatske.

 1. HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

 U 2020. godini provedene su sljedeće aktivnosti:

 • minski sumnjivo područje (MSP) Republike Hrvatske smanjeno je za 51,7 km2, što je 81% Plana 2020 – površine na kojima su završeni poslovi razminiranja te se očekuje izdavanje potvrde 14,88 km2 – u MSP je naknadno je uključeno 310.931 m2 (Vrhovine, Ružić, Novska, Perušić, Pakrac i Sisak)
 • stanje MSP-a na dan 14.12.2020. – 258 km2, na području 8 županija odnosno 45 gradova/općina
 • poslovima razminiranja isključeno je 45,4 km2 (potvrde o isključenju), a poslovima općeg i  tehničkog izvida isključeno je 6,7  km2
 • s područja 7 gradova/općina u potpunosti je uklonjena minska opasnost (Osijek, Donji Miholjac, Lipik, Topusko, Jasenice, Posedarje, Škabrnja)
 • ukupno financijsko izvršenje za poslove razminiranja iznosi 229.851,66 kn (DP – 150,4 mil kn;  OPKK -179,3 mil kn, RH učešće –  32 mil kn, OKFŠ – 13,4 mil kn, poslovi vrijednosti 47,5 mil kn u tijeku)
 • prilikom razminiranja pronađeno je i uništeno 257 MES-a i 4.014 komada različitog NUS-a
 • održavan je sustav obilježavanja MSP-a – 10.873 oznake minske opasnosti
 • izrađeno je 52 idejna plana razminiranja (predmeta nabave)
 • izrađeno je 330 uvida u stanje miniranosti (građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave)
 • prilikom kontrole kvalitete poslova razminiranja izdano je 9 rješenja o ponavljanju poslova razminiranja na površini od 6.684 m2
 • projekt Fearles Velebit (Operativni program konkurentnost i kohezija) – projekt veličine 16,45 km2, vrijednosti 210,7 mil kn započet u studenom 2019. – u potpunosti su dovršeni poslovi razminiranja
 • projekt Karlovac Karst (Operativni program konkurentnost i kohezija) – izrađeno je 21 idejni plan ukupne veličine 17,1 km2, vrijednosti 187,14 mil. kn. Dokumentacija o nabavi je na ex ante provjeri, čeka se otvaranje poziva za prijavu projekta i potom odluka o financiranju
 • pripremljen je nacrt prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja 2021.- 2026. – 11. prosinca – konačni prijedlog za sjednicu Vlade RH koja ga dostavlja Saboru RH na donošenje
 • 8.2020.- dovršena je obveza razminiranja (čišćenja) područja onečišćenog kazetnim streljivom (podnesena je Izjava o usklađenosti  sukladno članku 4. Konvencije o kazetnom streljivu)
 • podnesen je Revidirani plan rada 2020-2026 državama članicama Ottawske konvencije sukladno odobrenju 2. Zahtjeva za produžetkom roka dovršetka obveza
 • sudjelovanje na 18. sastanku država članica Ottawske konvencije i 2. Preglednoj konferenciji Konvencije o kazetnom streljivu uz po dvije intervencije na oba sastanka (razminiranje, edukacije o opasnostima od mina te pomoć minskim žrtvama)

Temeljem prijedloga nacrta Plana protuminskog djelovanja za 2021. godinu:

 • planira se smanjenje minski sumnjivog područja za 52,7 km2
 • poslovi razminiranja, tehničkog i dopunskog općeg izvida obavljat će se na površini ne manjoj od 45,4 km2
 • za protuminsko djelovanje u 2021. godini ukupno je iz svih izvora financiranja planirano 396.513.301,00 kn (sredstva EU  kroz strukturne fondove imaju udio od 47,0% u odnosu na ukupno planirana financijska sredstva za protuminsko djelovanje
 • nastavit će se sustavno razminiranje gospodarskih šuma na području Ličko-senjske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Šibensko-kninske i Zadarske županije – s pozicije doprinosa za korištenje općekorisnih funkcija šuma u iznosu od otprilike 50.000.000,00 kn za svaku godinu
 • planira se izvršiti prijava i dovršiti postupak dodjele bespovratnih sredstava te provesti postupak javne nabave radi zaključenja ugovora prema projektu „Karlovac Karst“, (razminiranje 17,1 km² šumskog područja)

12. PODRUČNI UREDI CIVILNE ZAŠTITE (ZAGREB, SPLIT, RIJEKA, OSIJEK, VARAŽDIN)

U protekloj 2020. godini područni uredi civilne zaštite, zbog okolnosti uzrokovanih koronavirusom, uglavnom su ispunili predviđene redovne planske ciljeve vezanih uz Program aktivnosti i mjera zaštite od požara, aktivnosti TURS 2020, mjere i aktivnosti u nepovoljnim vremenskim uvjetima, provođenje inspekcijskih nadzora, nadogradnju operativno-komunikacijskog sustava, sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima – ModTTX i ostale redovne aktivnosti.

U svim područnim uredima civilne zaštite, zbog novonastale situacije, u značajno manjem obimu, prigodno je obilježen Dan 112. Provedena je edukacija djece predškolske i školske dobi te je obilježen Međunarodni dan CZ i Dan CZ RH kroz edukaciju, radionice i okrugle stolove u svim područnim uredima i pripadajućim im službama CZ na temu „Klimatske promjene – izazovi za civilnu zaštitu”.

Središnji događaji održani po područnim uredima:

 • Zagreb – organizacija okruglog stola na temu klimatskih promjena u suradnji s Veleučilištem Velika Gorica na kojem su sudjelovali brojni relevantni stručnjaci
 • Split – humanitarna karting utrka operativnih snaga sustava civilne zaštite i žurnih službi
 • Rijeka – dječja olimpijada s temom zaštite i spašavanja
 • Osijek – natjecanje operativnih snaga u upravljanju dronovima te već tradicionalno rekreativno trčanje pripadnika žurnih službi i građana u Slavonskom Brodu
 • Varaždin – orijentacijsko trčanje na Ravnoj gori za pripadnike žurnih službi, Crvenog križa, pripadnike 2. mehanizirane bojne „PUME“, predstavnike JLP(R)S te predstavnike i čelništvo RCZ

Nakon stabilizacije stanja s epidemijom i u suradnji s epidemiolozima u područnim uredima, u ljetnom periodu organizirane su edukacije/radionice za iznajmljivače i djelatnike u turizmu vezanih uz provođenje mjera za sprječavanje širenja koronavirusa što je rezultiralo dobrim turističkim rezultatima i s minimalnim epidemiološkim ugrozama.

Osim pandemije uzrokovane koronavirusom, ovu godinu obilježili su i dodatni izvanredni događaji i aktivnosti.

Grad Zagreb je 22. ožujka potresao jak potres u kojem je život izgubila jedna osoba. Nadalje, u noći sa 24. na 25. srpnja 2020. godine Grad Zagreb zahvatilo je jako grmljavinsko nevrijeme s obilnom kišom koja je posljedično poplavila centar grada i prouzročila još jednom veliku materijalnu štetu (poplavljeni su odvodni kanali, pothodnici, podrumi, porušeno je drveće, zakrčene prometnice).

Na vrgoračkom području (Kokorići) u prosincu je uslijed velikih oborina došlo do bujične poplave 12 domaćinstava. Sve nadležne službe bile su aktivirane na terenu radi pomoći ugroženom stanovništvu.

U Rijeci je proveden operativna aktivnost na provođenju mjera evakuacije i osiguravanja koridora prilikom izmještanja pronađene bombe iz 2. svjetskog rata. Od značajnih aktivnosti u nadležnosti PUCZ-a Rijeka za istaknuti je prekogranična suradnja u Projektu HITRO (sudjeluje grad Duga Resa) u vrijednosti preko 800.000 eura – sufinanciran u okviru Programa Interreg Slovenija – Hrvatska. Projekt je usmjeren na razvoj kompetencija i vještina snaga civilne zaštite čime se unaprjeđuje sustav civilne zaštite i podizanja razina sigurnosti pograničnog područja.

Na području nadležnosti PUCZ-a Varaždin, u protekloj godini zabilježena su tri izvanredna događaja, potres 22. ožujka potres u Krapinsko – zagorskoj županiji, požar u domu umirovljenika u Andraševcu te pomor ribe u rijeci Dravi.

Nadalje, zbog epidemije COVID-19 područni uredi civilne zaštite aktivno sudjeluju u radu stožera civilne zaštite JLP(R)S  te su punu pozornost posvetili i orijentirali se na poslove i zadaće praćenja i provođenja Odluka Stožera civilne zaštite RH i preporuka HZJZ radi sprečavanje širenja i suzbijanja epidemije. Sukladno navedenome, inspektori područnih ureda svakodnevno su provodili inspekcijski nadzori nad provedbom Odluka Stožera CZ RH i preporuka HZJZ; po potrebi se obavljala distribucija zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, kao i podjela opreme stožerima CZ JLP(R)S. Također, sukladno situaciji i širenju bolesti obavljala se potrebna mobilizacija i demobilizacija pravnih subjekata i objekata, za karantene  te opremanje potrebnih prostora za prihvat oboljelih od korona virusa kao i stradalih u potresu (Zagreb).

 

 

Analizom zaprimljenih izvješća i provedenih aktivnosti, zaključeno je kako je u narednom periodu potrebno provesti aktivnosti na jačanju sposobnosti i kapaciteta stožera civilne zaštite prvenstveno općina, te nadzora pravnih osoba kao sudionika sustava civilne zaštite kako bi svoje institucionalne i funkcionalne resurse uklopile u sustav civilne zaštite.  

 1. Aktivnosti Ravnateljstva civilne zaštite Poduzete vezano uz pandemiju koronavirusa ( ažurirano 16. prosinca 2020.)
 • 02.2020.g. aktiviran je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, održane su 2 sjednice (prva sjednica održana u Vladi RH, a druga u RCZ)
 • od 25.02.2020. g. održavaju se svakodnevno sjednice Stožera CZ RH i konferencije za medije (u prvom valu svakodnevno)
 • održavaju se redoviti sastanci s županima, načelnicima županijskih stožera CZ, pročelnicima i voditeljima službi RCZ, predstavnicima ugostitelja, glazbene industrije te sektora trgovine.

ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH

 ožujka 2020.g. donesen Zakon o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer CZ RH dobiva mogućnost donošenja Odluka

 • donose se na nacionalnoj i lokalnoj razini na prijedlog županijskih stožera CZ
 • doneseno je 249 Odluka (na nacionalnoj razini kao i dodatne strože mjere na lokalnoj razini županija, gradova ili općina)

 ANGAŽIRANE OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 02.2020.g. aktivirani lokalni Stožeri civilne zaštite – 576 stožera i cca 4.600 članova

 • broj angažiranih pripadnika snaga sustava civilne zaštite u najvršnijem opterećenju više od 000
 • službenici Ravnateljstva civilne zaštite
 • povjerenici i postrojbe civilne zaštite
 • HGSS, Hrvatski Crveni križ, vatrogasci
 • u najvršnijem opterećenju dnevno aktivno oko 7.000 policijskih službenika
 • trenutno je aktivno svih 576 stožera i 4.771 pripadnika civilne zaštite

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite (u daljnjem tekstu DIP CZ) sastoji se od četiri postrojbe: DIP CZ Zagreb, DIP CZ Split, DIP CZ Osijek i DIP CZ Rijeka. Postrojba trenutno broji 25 profesionalna djelatnika (od 38 koliko je propisano sistematizacijom) te 512 pričuvnika.

Od početka izbijanja COVID-19 pandemije mobiliziran je 291 pričuvnik Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite. Trenutno je pod mobilizacijom 113 pričuvnika.

DIP CZ trenutno izvršava zadaće vezano uz logističku potporu (pretovar i skladištenje medicinske opreme pristigle avionima, brodovima i cestovnim vozilima, opskrba zonskih skladišta, opskrba medicinskih ustanova zaštitnom medicinskom opremom i drugom opremom potrebnom za suzbijanje pandemije izazvane virusom COVID 19), pruža potporu policiji u kontroli provedbe mjera izdanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kako ophodnjama s policijskim službenicima tako i besposadnim letjelicama (dronovima).

Od početka izbijanja pandemije pripadnici DIP CZ postavili su 146 kontejnera i 121 šator za potrebe medicinskih ustanova i graničnih prijelaza na teritoriju RH. Pripadnici DIP CZ Zagreb su za potrebe kratkoročnog zbrinjavanja stanovništva, nakon potresa u Zagrebu, na Trgu Franje Tuđmana postavili kamp za smještaj 500 osoba.

 KARANTENE

 • mobilizirano 56 objekata:
 • 50 objekata – za smještaj zdravih osoba u svrhu samoizolacije
 • 6 objekata – za izvanbolnički smještaj oboljelih s lakšim simptomima

(16. lipnja 2020. demobilizirana zadnja karantena u prvom valu)

E-PROPUSNICE

 • Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23.3.2020.g. uvodi se obveza izdavanja propusnica
 • u Ravnateljstvu civilne zaštite aktiviran je e-mail propusnica@civilna-zastita.hr
 • Stožeri civilne zaštite izdali su 200.006 propusnica, a odbili 103.039 zahtjeva

LOGISTIČKI CENTAR RAVNATELJSTVA CIVILNE ZAŠTITE

 U Jastrebarskom je formiran logistički centar Ravnateljstva civilne zaštite za distribuciju zaštitne opreme za sve korisnike u Republici Hrvatskoj koji provode mjere zaštite zdravlja od COVID-19.                                                 
Kroz logistički centar RCZ u Jastrebarskom i  4 zonska skladišta (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) distribuirano je preko 35 milijuna artikala zaštitne opreme

Za potrebe medicinskih i ustanova socijalne skrbi izdano je  33.821.900  komada zaštitne opreme.

Trenutno je na stanju 10,3 milijuna kom. (cca 760 tona) različite zaštitne opreme koja se promptno zanavlja.

INSPEKCIJSKI NADZORI

 nadzore provode inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, mobilizirani pripadnici DIP CZ te policijski službenici u suradnji s Državnim inspektoratom RH

 • RCZ je provelo  837 nadzora (do 134 inspektora dnevno)
 • u nadzor mjera Stožera civilne zaštite RH uključilo se ukupno 100 pripadnika iz sva 4 DIP CZ te su od 26.11.do 9.12 izvršili 6228
 • izdano je 934 usmeno upozorenje te 186  prekršajnih naloga
 • izmjenom Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti dobivena je mogućnost izricanja strožih kazni kao i kažnjavanje fizičkih osoba

PRIPREMA DODATNIH KAPACITETA

 Ravnateljstvo civilne zaštite definiralo je lokacije za izvanbolničke smještajne kapacitete za područja Zagreba, Splita, Rijeke, Varaždina i Osijeka. Ukupni kapacitet je 2360 ležajeva

 Broj 112 i 113

 Broj 113 aktiviran je 18. ožujka 2020. kako bi se rasteretio žurni broj 112, odgovara na pitanja na temu vezano uz COVID 19.

 Do danas zaprimljeno poziva:

 • žurni broj 112 – 123 poziva
 • broj 113 – 179 poziva

 OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE

 Izrađeno je  288 situacijskih izvješća s relevantnim podacima o:

 • odlukama Stožera CZ RH, preporukama HZJZ
 • aktivnostima područnih ureda civilne zaštite,
 • inspekcijskim nadzorima RCZ, policije, Državnog inspektorata RH
 • izvanbolničkom smještaju, broju osoba u samoizolaciji i dr.

Kanali kriznog komuniciranja

 • konferencija za medije – održano 130
 • redovna i izvanredna priopćenja za medije – 317
 • stranica Vlade RH – hr
 • e-mail za građane stozercz@mup.hr – odgovoreno na oko 33.371 upita
 • e-mail najave kamiona prijevozcz@mup.hr – odgovoreno na oko 43.252 upita
 • Facebook RCZ – 19.137 pratitelja, 16.083 oznaka „sviđa mi se”
 • TWITER RCZ – 945  pratitelja
 • Viber Community – 330.026 korisnika
 • You Tube kanal MUP-a – 46.424 pretplatnika

 MEĐUNARODNI ASPEKT

 Širenje zaraze koronavirusom aktiviralo je međunarodnu suradnju u okviru civilne zaštite.

Od 1.1.2019. – 30.6.2020.  održano je predsjedanje Vijećem EU – HR PRES.

Održana je radionica na temu Multi-sectoral Disaster Risk Management Mechanisms and Risk-informed Investments (Zagreb 29.-30. siječnja 2020.)

31.1.2020. Hrvatsko predsjedništvo Vijećem EU zbog koronavirusa aktiviralo poseban krizni mehanizam Vijeća EU – Integrirani politički odgovor na krizu (Integrated Political Crisis Response IPCR )

U sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije Ravnateljstvo civilne zaštite bio je domaćin 44. sastanka Glavnih direktora za civilnu zaštitu Europske unije, zemalja Europskog gospodarskog prostora i zemalja kandidatkinja.

Na sastanku se razgovaralo o preliminarnim naučenim lekcijama o bolesti COVID-19, kao i o rescEU kapacitetima, o čemu je 86 predstavnika nacionalnih tijela za civilnu zaštitu, Europske komisije i Glavnog tajništva Vijeća dalo presjek poduzetih aktivnosti u borbi protiv širenja koronavirusa u svojim zemljama, kao i uočene nedostatke s preporukama kako ih otkloniti u budućem razdoblju

Repatrijacija hrvatskih građana

 • započela 29.01.2020. aktivacijom konzularne mreže
 • repatrirani su državljani iz 19 država članica EU, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, pri čemu je Europska komisija sufinancirala troškove avionskih letova
 • vraćeno je više od 504 hrvatskih državljana od čega njih 1.334 iz trećih zemalja
 • vraćeni su organiziranim repartijacijskim letovima od strane diplomatske mreže i konzularnih ureda u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite u okviru HR PRES“ ( Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU).

 Primljena pomoć

 • u obliku zaštitne opreme (medicinske maske, zaštitna odijela, rukavice, dezificijensi) putem MU CZ –Austrija i putem rescEU kapacitetaNjemačka i Rumunjska
 • u okviru bilateralne suradnje primljena pomoć Arapskih Emirata, Kine, Mađarske i Češke

Donirana i kupljena oprema dopremljena je s 9 zrakoplova i 3 broda   težine oko 1.000 tona u vrijednosti od  440 milijuna kuna, od čega je 380 milijuna kuna dobiveno iz fondova Europske unije

 Pružena pomoć

 • Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji u vrijednosti 1.215.500 KN

 Primljena pomoć za potres

22.3.2020. od:  Slovenije, Mađarske, Italije, Austrije, Crne Gore, Slovačke, Francuske i  Njemačke

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button