NASLOVNICASERVISNE INFORMACIJE

Obavijest o upisima u pedagošku godinu 2021./2022. u Dječji vrtić ZEKO Slatina

Dječji vrtić Zeko Slatina obavještava roditelje o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. u Dječji vrtić ZEKO.

Zahtjevi za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Zeko u Slatini zaprimat će se od ponedjeljka 24. svibnja do 18. lipnja 2021. godine i to za ostvarivanje sljedećih programa:

  1. REDOVITI PROGRAM U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU:

– JASLICE – cjelodnevni 10 – satni program

– poludnevni 5,5 – satni program

– VRTIĆ – cjelodnevni 10 – satni program

– poludnevni 5,5- satni program

  1. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

– Obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom.

DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj/skrbnik djeteta Vrtiću treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Popunjeni i potpisani Zahtjev za upis / Zahtjev za nastavak korištenja usluge vrtića (obrasci dostupni u tajništvu vrtića i na web stranici https://www.vrtic-zeko.hr/),
  2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
  3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja,
  4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa,
  5. Ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u vrtić.

Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje prednost prilikom upisa, roditelji/skrbnici mogu predati svaki radni dan u tajništvo vrtića od 7 – 15 sati, poštom ili putem elektroničke pošte.

Roditelj/skrbnik koji prvi put upisuje dijete u vrtić, uz Zahtjev za upis i prateću dokumentaciju, ispunjava i prilaže Obrazac za inicijalni razgovor.

PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Slatine za upis djece u redovite programe, prednost će imati djeca sukladno kriterijima Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Zeko (KLASA: 011-01/19-01/7, URBROJ: 2189/02-05/02-19-1, od dana 07-05-2019. godine) te Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima na temelju dostavljene dokumentacije.

Rezultati upisa u pojedine programe bit će objavljeni na oglasnim pločama vrtića dana 30. lipnja 2021. godine.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Zeko u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbe.

UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s vrtićem u pravilu od mjesec dana od dana objave rezultata upisa, a najkasnije do 1. rujna 2021. godine ili uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2021. godine, odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine ako ima slobodnog mjesta u vrtiću.

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button