DOGAĐANJANASLOVNICASPONZORIRANA OBJAVAUDRUGE

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt “Zaželi poželi III”

Sponzorirana objava

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 28. 3. 2024. g.  KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01/3-24-32, te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0325 dana 3. travnja 2024. godine za provedbu projekta “Zaželi poželi III” prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – prevencija institucionalizacije” u okviru Europskog socijalnog fonda plus – Programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., objavljuje se 

 
Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt “Zaželi poželi III”- pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja Grada Slatine i pripadajućih općina Voćin, Sopje, Čađavica; Nova Bukovica, Mikleuš koji se provodi u okviru poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije”.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavio je poziv ” Zaželi-prevencija institucionalizacije” čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama, 65 i više godina, te osobama s invaliditetom starijim od 18 godina s područja Grada Slatine i pripadajućih općina kroz obavljanje kućanskih poslova , održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. 
Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljane skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
I.a) osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom kućanstvu 
– čiji mjesečni prihod ne prelazi 120% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 
– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
 
b) Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu 
 
– čiji mjesečni prihod ne prelazi 200 % iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 
– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
 
NAPOMENA: Na dvočlano kućanstvo ne primjenjuje se uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine – u slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine.
 
c) Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljne skupine
 
– čiji mjesečni prihod ne prelazi 300% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 
– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući , boravka , organiziranog stanovanja , smještaja, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
 
DOKAZNA DOKUMENTACIJA:
 
1. preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojega je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika za svakog člana kućanstva
2. potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec koji prethodi mjesecu ulaska u projekt ili za mjesec prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine prema ZOMO s mirovinskim stažom od 40 i više godina za svakoga člana kućanstva
 
NAPOMENA : UOSI SLATINA ishodit će gore navedenu potvrdu u Evidenciji o dohodcima i primicima koji se vode u Poreznoj upravi za sve članove kućanstva
 
3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg i četvrtog stupnja težine invaliditeta  – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti – za svakog člana kućanstva pripadnika ciljne skupine “Odrasla osoba s invaliditetom”
 
Navedeni stupnjevi invaliditeta moraju biti utvrđeni temeljem odredbi zakona o socijalnoj skrbi (NN. br.18/22, 46/22, 119/22, 71/23) 
 
4. Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva
 
5. Obrazac za iskaz interesa 
 
II. 1.Odrasle osobe s invaliditetom koje imaju 18 ili više godina, koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi pripadnici ciljanih skupina
 
– koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta, oštećenje funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 
– čiji roditelji ili drugi član obitelji nemaju priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj 
 
– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
 
NAPOMENA:
Odrasle osobe s invaliditetom mogu biti pripadnici ciljane skupine bez obzira žive li u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu.
 
DOKAZNA DOKUMENTACIJA:
1. preslika osobne iskaznice , putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojega je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika – za svakog člana kućanstva
 
2. potvrda o upisu u registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg i četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti – za svakog člana zajedničkog kućanstva pripadnika ciljane skupine ” Odrasla osoba s invaliditetom “
 
Navedeni stupnjevi invaliditeta moraju biti utvrđeni temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi NN.br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23
 
3. Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec koji prethodi mjesecu uključivanja u aktivnost projekta ili za mjesec prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina – u slučaju dvočlanog i višečlanog kućanstva – za svakog člana kućanstva
 
NAPOMENA: UOSI SLATINA ishodit će gore navedenu potvrdu o Evidenciji o dohodcima i primicima koji se vode u Poreznoj upravi za sve članove kućanstva.
 
4. Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva
 
5. Obrazac za iskaz interesa
 
Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Javnog poziva, obrazac za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u uredu Udruge osoba s invaliditetom Slatina, Braće Radić 13, Slatina ili na službenoj mrežnoj stranici www.slatina.uosi.hr
 
Ispunjeni i potpisani obrasci za iskaz interesa s dokaznom dokumentacijom podnose se :
 
– putem pošte na adresu UOSI Slatina, B. Radić 13, 33520 Slatina
– neposrednom predajom u ured UOSI Slatina
 
Javni poziv bit će otvoren do 15. 4. 2024.
 
Iskaz interesa na ovaj Poziv služi isključivo u svrhu prijave, utvrđivanja broja i potreba prijavitelja/ice koji ispunjavaju uvjete za uključivanje u Projekt: “Zaželi poželi III” SF.3.4.11.01.0325, te prijavitelj/ica nije automatski uključen u projekt.
 
Iskaz interesa, prijavu, mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, te radi utvrđivanja da li ispunjavaju uvjete za uključivanje u projekt moraju osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost.
 
Prijavom na predmetni Javni poziv svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava , te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa ” Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.”, te da se za druge potrebe neće koristiti.
 
Zaštita osobnih podataka temelji se na Uredbi EU 2016/697 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN.br. 42/18).
 
NAPOMENA: Prosječna starosna mirovina prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina, prema zadnjim dostupnim podacima, u mjesecu veljači 2024. iznosila je 820,35 €.
 
SPONZORIRANA OBJAVA – (nm/UOSI Slatina)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button