NASLOVNICAOD SVEGA POMALO

Grad Slatina – Slatina kom – GRAS: RECIKLIRANJE

U suradnji s tvrtkom Slatina kom i Gradskom razvojnom agencijom Slatine, Grad Slatina provodi Program edukacije građanstva iz područja održivog gospodarenja otpadom, u sklopu kojega donosimo novi prilog.

RECIKLIRANJE


Naš je izbor hoće li nešto biti smeće ili otpad!


Recikliranje je postupak kojim odvojeno prikupljamo različite vrste otpada, a čijom se preradom dobivaju materijali za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci.

Kao i sva druga odlagališta, tako i Reciklažno dvorište Radosavci ima svoj vijek trajanja i može se puniti samo do određenog kapaciteta. Odvajanjem otpada našem Reciklažnom dvorištu Radosavci produžujemo vijek jer još uvijek možemo odlagati komunalni otpad. U slučaju da se plastika i papir ne odvajaju, odlagalište će se brže zapuniti, a naš otpad ćemo morati odvoziti u druga mjesta. To će za posljedicu imati višu cijenu odvoza otpada.

Najveći udio kućnog otpada čine papir, karton, staklo i staklena ambalaža, plastika i plastična ambalaža, metalna ambalaža i biootpad, za koje Slatina kom d.o.o. nudi vrlo učinkovito rješenje zbrinjavanja organiziranim odvozom s kućnog praga.

Važno je da otpad razvrstavamo promišljeno, jer time olakšavamo rad i radne uvjete zaposlenicima koji rade na razvrstavanju, budući da svaki komad odvojenog papira i kartona, nakon što kamionom stigne u pogon Slatina koma, prođe i kroz ruke zaposlenika na sortirnoj liniji.

Dosadašnja iskustva pokazala su da se 80% otpada može razvrstati za oporabu, dok se preostali dio odnosi na biootpad (ostaci hrane) koji se može kompostirati, te opasni otpad kojeg moramo prepoznati i adekvatno zbrinuti.
U opasni otpad ubrajamo razne štetne tvari kao što su stare baterije, lijekovi, ostaci sredstava za zaštitu bilja, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, ostaci lužina, kiselina, boja, lakova, otapala, sredstva za skidanje hrđe, boje ili laka, sredstva za zaštitu drva, akumulatori, uljni filtri, termometri sa živom, antifriz, boce pod tlakom, ljepila, fotokemikalije, mineralna ulja i drugo.

Razvrstavanjem svih vrsta otpada u kućanstvima i dostavom u reciklažno dvorište (osim biootpada kojeg možete kompostirati u vlastitom dvorištu) znatno smanjujemo udio miješanog komunalnog otpada, čak i do 80%.
Recikliranjem tako razvrstanog otpada izravno pridonosimo brojnim uštedama energije, a također i zaštiti okoliša.
Možete i sami biti kreativni te reciklirati dio svog otpada.
(mf/Izvor: Slatina kom, Grad Slatina, GRAS)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button