DOGAĐANJANASLOVNICA

Dobivena lokacijska dozvola za uređenje Turističko-rekreacijskog kompleksa – TRK jezero Javorica

Grad Slatina pribavio je Lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru športsko-rekreacijske namjene – Turističko-rekreacijski kompleks (TRK) jezero Javorica.

Idejni projekt za dobivanje Lokacijske dozvole koji je izradila projektantska tvrtka 3E Projekti d.o.o. iz Zagreba, sastoji se od 5 mapa: arhitektonskog projekta, elektrotehničkog projekta, građevinskog projekta niskogradnje, građevinskog projekta konstrukcije mosta, građevinskog projekta vodovoda i kanalizacije te geodetskog elaborata.

Idejnim projektom obuhvaćena je izgradnja pješačko-biciklističke staze, parkirališta, sunčališta sa šetnicom, javnih zelenih površina, pješačko-biciklističkog mosta, sportsko-rekreacijske zone, zip linea i aromaterapeutskog parka.

Svaka od spomenutih građevina čini jednu etapu, koje se mogu paralelno ili pojedinačno projektirati i izvoditi, s tim da je pješačko-biciklistička staza osnovna građevina kojom se osigurava pristup ostalim građevinama.

– Dobivanjem Lokacijske dozvole ostvareni su uvjeti za parcelaciju trase biciklističko-pješačkih staza i ostalih javnih sadržaja, a zatim i pokretanje postupka dobivanja zemljišta od Republike Hrvatske za navedenu namjenu, što nam je sljedeći korak ka realizaciji ovog velikog i za slatinsko područje značajnog projekta koji će u konačnici doprinijeti razvoju, ne samo Slatine kao turističke destinacije, već i razvoju brojnih sportskih i društvenih aktivnosti, – rekao nam je gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić.

 

Pješačko-biciklističke staze

Pješačko-biciklističke staze sastoje se od 5 trasa, ukupne dužine 3.125 m u koridoru od 4 m za dvosmjerni biciklistički i pješački promet. U sjevernom dijelu obuhvata staza prati nerazvrstanu cestu za Ivanbrijeg. Ostale trase staza prate vodno lice jezera na udaljenosti da budu iznad maksimalnog nivoa vodostaja.

Za prelazak staze preko jezera planiran je pješačko-biciklistički most. Nakon mosta staza se razdvaja, tako da biciklistička staza prolazi rubom šume, a pješačka staza se spaja na postojeću stazu uz jezero sve do brane i državne ceste D-69, kao i paralelno uz državnu cestu sve do početka trase staze na nerazvrstanoj cesti za Ivanbrijeg.

Lokacija pješačko-biciklističke staze okosnica je za smještaj svih ostalih sadržaja. Stazu popratno obogaćuju zone i sadržaji planirani ovim projektom kao što su javna rasvjeta, odmorišta uz stazu i komunalna oprema (klupe, koševi za otpad, stolovi).

Parkiralište

S državne ceste D-69 predviđen je ulaz na parkiralište za posjetitelje cijelog obuhvata i to parkirališta za osobne automobile kapaciteta 76 parkirnih mjesta, od kojih 4 za osobe s posebnim potrebama, te parkiralište za autobuse s 2 parkirna mjesta. Ukupna površina kolnika na parkiralištu iznosi 2.307 m², dok je površina zelenog pojasa 416 m².

Sunčalište sa šetnicom

Centralnu atrakciju ove cjeline čini jezero te zona sunčališta i vizura na pješačko-biciklistički most.

U zoni uz istočni rub jezera trenutačno je uređena obala i postavljena rasvjeta, a projektom se planira rekonstrukcija zastora hodnih ploha i postavljanje dodatnih sadržaja. Neposredno uz šetnicu u proširenju, rubno uz šumu planirano je sunčalište s tuševima na otvorenom, kombiniranim tribinama i travnjakom za sunčanje, dječjim igralištem za dobnu skupinu od 12-18 godina i igralište za odbojku na pijesku.

Cijelu zonu omeđuje biciklistička staza koja prolazi krunom nasipa i spaja se kod planiranog parkirališta. Unutar navedene zone planira se izgradnja sanitarnog objekta za posjetitelje (do 30 m2 BRP), a postojeći objekt Hrvatskih šuma predviđa se zadržati i urediti za dosadašnji način korištenja.

Javne zelene površine

Javne zelene površine planirane su kao jedinstveno hortikulturno uređene parkovne površine u zapadnom dijelu kompleksa gdje se ostvaruje boravak na otvorenom, odmor i rekreacija. Unutar navedenih površina planirane su staze, šetnice, odmorišta s roštiljima i dječja igrališta.

 

Pješačko-biciklistički most

U južnom dijelu jezera planirano je premoštenje jezera Javorica pješačko-biciklističkim mostom. Koridor prolaska mosta je nekoć makadamski put koji je potopljen uslijed formiranja akumulacije.

Most je predviđen u ukupnoj duljini od 180 m, s 5 raspona od 30 m. Most se sastoji od četiri AB upornjaka od kojih su dva srednja proširena kao odmorišta i vidikovci na mostu. Rasponska konstrukcija je planirana iz dva udvojena ravna lamelirana nosača koji ujedno služe kao ograda mosta.

Sportsko-rekreacijska zona

„Sportsko-rekreacijsku zonu“ čini područje u kojem je planiran skate park s kombiniranom bike-cross stazom u zemlji s objektom sportskog punkta te zona javnog zelenila pod šumskom vegetacijom u kojoj je planirana pješačka staza s komunalnom opremom (klupe, stolovi, koševi). Istom stazom omogućen je pristup do dolazne točke zip-line-a i izlaz na makadamski put. Između obuhvata zone i jezera planirana je pješačko-biciklistička staza koja prelazi preko jezera.

Zip line

Zip line sustav je relativno jednostavne konstrukcije i specifične sportsko – rekreacijske namjene što podrazumijeva adrenalinske aktivnosti na izgrađenom konstruktivnom sklopu od stupa do stupa spuštanjem koloturom po užetima od čelika. Na temelju analize prostora predložena je lokacija za zip line kao linijske zračne sportsko-rekreacijske atrakcije iznad jezera. Dužina trase je 1150 m. Pristup sadržaju zip-a predviđen je planiranim pješačkim putem Bunarići. Dolazna točka zip line-a povezana je pješačkom stazom s glavne pješačko-biciklističke staze nedaleko mosta. Visinska razlika između točaka je oko 76 m.

Aromaterapeutski park

Aromaterapeutski park smješten je u najsjevernijem dijelu obuhvata, a planiran je kao jedinstvena javna hortikulturno uređena parkovna površina gdje je moguć boravak na otvorenom i rekreacija, oblikovana planski raspoređenom vegetacijom te sadržajima za rekreaciju.

Na području Aromaterapeutskog parka planirani su sadržaji šetnice, trim staze s pratećim spravama za vježbanje, odmorišta, staze zdravlja, aromaterapijski vrt, sve popraćeno parkovnom opremom te sanitarni objekt. Park se ujedno nalazi na povišenoj zoni obuhvata te se s njega pruža kvalitetna i otvorena vizura na cjelokupno jezero i možemo reći da predstavlja svojevrsni vidikovac.

Vodovodna i hidrantska mreža

Razvod vodovodne i hidrantske mreže planira se izvesti uz biciklističku stazu u prsten oko jezera Javorica s ograncima do hidranata i priključnih mjesta. Planira se postaviti zdence za vodu (špine) u pojedinim zonama gdje je predviđeno zadržavanje izletnika, popraćenih dodatnim sadržajima.
(mf/Izvor: Grad Slatina)

3D animacija Projekta jezero Javorica

https://www.slatina.hr/portal/multimedija/

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button