DOGAĐANJANASLOVNICARADIO EMISIJE

Direktor Slatina KOM-a Sanjin Hmelik najavio smjernice Odluke o prikupljanju otpada

Početkom tjedna održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine, a na istoj je od strane vijećnika usvojena Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Slatine. Tim povodom, kako bi nam pojasnio ovaj iz ove perspektive još nama potpuno nov nepoznat način odlaganja i odvoza otpada, te da li će doći i do promjena cijena usluge odvoza otpada, u goste nam je došao direktor Slatina Kom-a Sanjin Hmelik.

Na pitanje koja je  razlika između dosadašnjeg sustava  prikupljanja otpada i novog sustava koji se uspostavlja ovom Odlukom, direktor Slatina Kom-a  je rekao:

  • Novi sustav odvojenog prikupljanja komunalnog otpada odnosi se na miješani komunalni otpad i biorazgradivi  komunalni otpad. Biorazgradivi otpad se dosada samo djelomično prikupljao na području grada Slatine. Nova uredba definira da se biorazgradivi dio otpada mora obavezno odvojiti od ostatnog miješanog komunalnog otpada. Naši korisnici će tijekom sljedećih mjeseci dobiti na kućni prag obrazac Izjave putem koje će se izjasniti o mogućnosti samostalnog kompostiranja biootpada ili će prihvatiti našu uslugu prikupljanja biorazgradivog otpada. Ukoliko nemaju uvjete ili ne žele samostalno kompostirati biootpad Slatina kom će im dodjeliti smeđu kantu koju ćemo svaki tjedn odvoziti, te zbrinjavati na propisani način. Jedna od odrednica Odluke je i reciklabilni otpad. Dio reciklabilnog otpada koji se do sada prikupljao po načelu „od vrata do vrata“ kao što je papir, plastika, metali,  te od nedavno uvedeni otpadni tekstil i staklo, prikupljati će se i dalje na isti način po rasporedu jednom mjesečno. Vrsta otpada koja se definira kao problematični otpad kao što je elektronički, građevinski, ili opasni otpad u koje spada zauljena ambalaža, filteri, kiseline, baterije i dr. može se predati u reciklažno dvorište u Radosavcima. U planu je također i nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta koje bi povremeno bilo smješteno na javnim površinama u gradu i prigradskim naseljima, te se na taj način omogućilo korisnicima odlaganje problematičnog otpada.

Donesenom Odlukom mijenja li se i dinamika odvoza otpada?

  • Do sada odvoz otpada u grad Slatini bio organiziran po zonama tako da je  u I. zoni odvoz  vršen 4x mjesečno, a  u  u II. zoni 2x mjesečno. Prema Uredbi  i donesenoj Odluci  Grada Slatine ukidaju se zone i predviđeno je: 2 x mjesečno prikupljanje mješanog komunalnog otpada putem postojećih zelenih kanti od 120 l. Ove zelene kante će se u naredna 4 mjeseca čipirati i putem čipa svaki korisnik uvest će se u sustav elektronske Evidencije o preuzetom komunalnom otpadu. Četiri puta mjesečno prikupljat će se biorazgradivi otpad putem spremnika za biorazgradivi otpad, naravno, kod korisnika koji će zatražiti uslugu odvoza biorazgradivog otpada.  Nabava smeđih kanti za biorazgradivi otpada i podjela kućanstvima provest će se tijekom ove godine, a dinamika nabave je vezana za Javni poziv za sufinanciranje nabave kanti  iz EU sredstava, čija se objava očekuje uskoro. Jednom mjesečno prikupljat će se reciklabilni komunalni otpad putem PVC vrećica za odvojeno skupljanje papira, staklene, plastične i metalne ambalaže, te tekstila. Za višestambene  i poslovno-stambene zgrade  ista je dinamika odvoza  mješovitog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada, a odvojeni otpad skupljat će se putem odgovarajućih zajedničkih spremnika za svaku pojedinu zgradu ili više njih. U slučaju kad korisnici sporazumno ne utvrde udjele u zajedničkom spremniku,  Slatina Kom kao  Davatelj usluge odredit će udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika ovisno o broju fizičkih osoba u svakom kućanstvu, a za  poslovne korisnike sklapat će posebne ugovore sukladno djelatnosti koju poslovni korisnik obavlja.

Neizbježno je pitanje hoće li uvođenjem novog sustava doći do promjene cijene usluge prikupljanja komunalnog otpada?

  • Uvođenjem novog sustava doći će do korekcije cijena u skladu sa stvarnim troškovima prikupljanja komunalnog otpada. Prijedlog novih cijena ove javne usluge će biti dostavljene do kraja veljače Gradu Slatini na suglasnost. Novi cjenik će stupiti na snagu nakon stvaranja uvjeta za provedbu navedene Odluke, tj kad tehnički budemo spremni za provedbu. Osnovna razlika od dosadašnjeg obračuna cijene je da će se cijena sastojati od fiksnog i varijabilnog iznosa. U fiksnom iznosu će biti svi konstantni troškovi prikupljanja komunalnog otpada, a kriterij za varijabilni iznos će biti količina predanog otpada tj. volumen spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika. obračun varijabilne cijene vršiti će se na temelju broja odvoza spremnika. Iznos fiksne cijene za korisnika usluge koji će samostalno kompostirati na obračunskom mjestu će biti nešto manja od cijene korisnika koji će koristiti uslugu prikupljanja biorazgradivog otpada.

Također ova Odluka, koju su uzgred imali u obvezi uvesti svi hrvatski gradovi, sa sobom osim povećane ekološke svijesti i visokog stupnja očuvanja okoliša, nosi i određene obveze. Ukoliko se korisnici ne budu pridržavali Odlukom zadanih obveza ista sa sobom nosi i jednu vrst sankcioniranja. Je li tako?

  • Ugovorna kazna je kazna određena ovom Odlukom koju je korisnik usluge dužan platiti Davatelju usluge u slučaju evidentiranog nepravilnog odlaganja otpada i to: ako korisnik usluge predaje Davatelju usluge zajedno mješoviti, biorazgradivi, reciklabilni, problematični i glomazni komunalni otpad, te ako za odlaganje otpada ne koristi odgovarajuće spremnike namijenjene pripadajućem obračunskom mjestu, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, te ako je otpad odložen van spremnika, ugovorna kazna  iznosi 300,00 kn, ako korisnik usluge uništi ili ošteti spremnik koji mu je dodijeljen, ugovorna kazna iznosi: za spremnik volumena 120 l kazna je 250,00 kn, za spremnik volumena 240 l kazna je 500,00 kn, a za ostale spremnike većeg volumena od navedenog kazna je 2.000,00 kn, ako korisnik usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena podataka iz Izjave, pismeno ne obavijesti Davatelja usluge o promjeni podataka radi izmjene Izjave i Ugovora o korištenju javne usluge, ugovorna kazna iznosi od 300,00 kn, te ako korisnik usluge kojem je ukinuta obveza plaćanja cijene javne usluge zbog trajnog nekorištenja nekretnine, po pozivu ne predoči u propisanom roku Davatelju usluge dokaze da nije koristio nekretninu, odnosno Davatelj utvrdi da je koristio odjavljenu nekretninu, ugovorna kazna iznosi 500,00 kn. (dj)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button