NASLOVNICAOPĆINE

Općina Čađavica objavila Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2020. godini

Na temelju članka 54. Statuta Općine Čađavica objavljenog u Službenom glasniku broj 1/19. i 2/19. općinski načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević danas, 31. siječnja 2020. godine objavio je javni poziv za dodjelu potpora za uzgoj hladnokrvnih konja na području Općine Čađavica za 2020. godinu u kojemu stoji:

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA ZA UZGOJ HLADNOKRVNIH KONJA

NA PODRUČJU OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2020. GODINU

I.

Korisnici potpore koju dodjeljuje Općina Čađavica su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Virovitičko-podravskoj županiji, te imaju prebivalište/sjedište na području Općine Čađavica, koji se bave uzgojem hladnokrvnih konja na području Općine Čađavica.

Poljoprivrednik je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, a obuhvaća slijedeće pravne oblike:

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG)

– obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

– trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te

– druga pravna osoba.

Poljoprivredno gospodarstvo čine sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja poljoprivrednik, a koje se nalaze na području RH.

 II.

         Korisnici potpore su: nositelji poljoprivrednih gospodarstava, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Virovitičko-podravskoj županiji, imaju sjedište / prebivalište na području Općine Čađavica, te se bave uzgojem hladnokrvnih konja na području Općine Čađavica.

Sredstva za provedbu mjere sufinanciranja uzgoja hladnokrvnih konja iz Proračuna Općine Čađavica doznačit će se korisniku isplatom na žiro račun.

Visina potpore iznosi 1.500,00 kuna po grlu godišnje.

III.

        Uz zahtjev za potporu prilaže se sva potrebna dokumentacija, a zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za potporu:

  • preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, obrtnice za obrtnike, odnosno drugi dokaz o registraciji poljoprivrednog gospodarstva,
  • dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja o upisu u Upisnik),
  • dokaz o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta (preslika vlasničkog lista, ugovora o zakupu i/ili privremenom korištenju i dr.),
  • Potvrda o broju grla, odnosno identifikacijski dokument za svako grlo u vlasništvu podnositelja zahtjeva
  • preslika kartice žiro-računa sa IBAN brojem,

Podnositelj zahtjeva za potporu mora imati u cijelosti podmirene obveze prema Proračunu Općine Čađavica.

Zahtjevi će se rješavati u roku 30 dana, a isplata ovisi o prilivu sredstava u općinski proračun.

IV.

Prijave se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE U POLJOPRIVREDI“ najkasnije do 28. veljače 2020. godine, do 12,00 sati bez obzira na način dostave, odnosno do iskorištenja sredstava.

Nepravodobne, nepotpune i neobrazložene prijave, kao i prijave bez odgovarajućih priloga neće se uzimati u razmatranje prilikom odabira zahtjeva.

V.

OdlukU o odabiru i visinu dodijeljenih sredstava donosi općinski načelnik, a ista će se objaviti na internetskoj stranici Općine Čađavica www.opcina-cadjavica.hr i na oglasnoj ploči Općine Čađavica.

VI.

Ovaj javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Općine Čađavica www.opcina-cadjavica.hr i na oglasnoj ploči Općine Čađavica.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mirko Rončević

Javni_poziv_za_dodjelu_potpora_u_poljoprivredi_u_2020._godini

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE ZA UZGOJ HLADNOKRVNIH KONJA

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button